Κατηγορίες
παιδεία

Δήμος Αλεξάνδρειας: συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αλεξάνδρειας και ως μέλη της ορίστηκαν οι ακόλουθοι:

1. Δημητριάδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αλεξάνδρειας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Λαφαζάνη Ελένη, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξάνδρειας, που εκπροσωπούν το Δήμο Αλεξάνδρειας.

2. Παπαποστόλου Γεωργία, Διευθύντρια ΓΕΛ Πλατέος, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Καραστογιαννίδου Μαρία, Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, που εκπροσωπούν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας.

3. Βασιλείου Αντώνιος, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας, ως Μέλος, με αναπληρωτή την Πεϊμανίδου Ευτυχία, Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας, που εκπροσωπούν τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας.

4. Ζίντρου Μαριέλα, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Καζαντζίδου Ειρήνη, που εκπροσωπούν τον «Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας “Η Ενότητα”».

5. Γιοβανοπούλου Θεοδώρα, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Τσαγγαλίδη Στέφανο, που εκπροσωπούν το «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας».

6. Σπυρίδου Αναστασία, εκπαιδευτικός, ως Μέλος, που εκπροσωπεί την «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Νομού Ημαθίας».

7. Διαμαντοπούλου Μαρία, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Λουτρού Αλεξάνδρειας, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Κιρκιλιανίδου Μαρία, Διευθύντρια 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας, που εκπροσωπούν το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.

Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου.

Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.

Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της οικείας Σχολικής Επιτροπής ή του οικείου Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.

Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.

Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.

Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου, από κοινού με την γνωμοδοτική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου Αλεξάνδρειας, την διακοπή μαθημάτων, λόγω επιδημικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.

Η θητεία του Προέδρου και των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίζεται διετής.