Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας: πληροφορίες για το βοήθημα του ΟΑΕΔ σε ελλ. επαγγελματίες

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας έγιναν γνωστά τα ακόλουθα, αναφορικά με την καταβολή βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ σε ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. Φ.80000/8285/253/2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (επισυνάπτεται στην παρούσα) σχετικά με την καταβολή βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ σε ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.

Η ΕΣΕΕ είχε επανειλημμένως προωθήσει με παρεμβάσεις της το συγκεκριμένο ζήτημα στην Πολιτεία και είχε αναδείξει την αναγκαιότητα μέριμνας για τους εμπόρους οι οποίοι οδηγήθηκαν σε κλείσιμο των καταστημάτων τους και σε διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας λόγω της ύφεσης. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν λύνει όλα τα προβλήματα αυτών των συναδέλφων μας, είναι όμως ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελεί δικαίωση των διαρκών προσπαθειών της ΕΣΕΕ για την καταβολή ενός βοηθήματος σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη τόσο την μέριμνα όσο και την αλληλεγγύη μας, προκειμένου να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους.
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ οι οποίοι έχουν διακόψει, αποδεδειγμένα, το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται ή έχουν μισθωτή απασχόληση, δεν λαμβάνουν σύνταξη και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά προς τον ειδικό αυτό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, ύψους 10 ευρώ μηνιαίως όπως καθορίστηκε στο ν. 3986/2011.
Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι οι εξής:
• Τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα υπαγωγής κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος και καταβολή της εισφοράς στον ειδικό λογαριασμό που προσδιορίζεται, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1.1.2011, σε ποσό αντίστοιχο με τις εισφορές για :
– 1 έτος, τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μετά την 1.1.2012,
– 2 έτη, τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής μετά την 1.1.2013,
– 3 έτη, τουλάχιστον, για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1.1.2014 και μετά.
• Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών να μην υπερβαίνει αθροιστικά τα 20.000 € και το αντίστοιχο οικογενειακό τα 30.000 €.
• Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από 1.1.2012 και μετά, για τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος.
• Να μην έχει γίνει υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα μετά τη διακοπή του επαγγέλματος, καθώς και να μην έχει γίνει αίτηση συνταξιοδότησης.
• Να μην έχει γίνει μεταβίβαση της επιχείρησης ή μεριδίου ή μετοχών σε αυτή από τον δικαιούχο του βοηθήματος σε σύζυγο ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού.
• Να έχουν εξοφληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου.
• Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων, ο ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει το βοήθημα από έναν μόνο φορέα τον οποίο και επιλέγει με υπεύθυνη δήλωσή του.
Ως προς τη διαδικασία, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του και εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής του από τα μητρώα του ασφαλιστικού του φορέα.
Το ποσό του βοηθήματος ανέρχεται στα 360 € μηνιαίως και καταβάλλεται, από τον ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και ανάλογα με το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου, ως εξής:
Σε περίπτωση έναρξης μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης ή αυτοασφάλισης ή συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ενώ η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται.
Όσον αφορά, τέλος, στα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του βοηθήματος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
– Βεβαίωση πιστοποίησης της διακοπής του επαγγέλματος/ιδιότητας, του χρόνου ασφάλισης και της μη ύπαρξης οφειλής, από τον ασφαλιστικό φορέα.
– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ και ότι δεν υπάρχει συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο.
– Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας.
– Πιστοποίηση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα.
– Παραστατικό ταυτοπροσωπίας.
– Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας.
– Αριθμό Λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την παροχή του βοηθήματος ο δικαιούχος δεν έχει μισθωτή απασχόληση, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση, μερίδιο ή μετοχές αυτής σε συγγενείς α’ και β’ βαθμού.
Οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν και θα εντοπιστούν πλέον στην διεύρυνση της υπαγωγής στο συγκεκριμένο βοήθημα και των συναδέλφων μας που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους αλλά έχουν οφειλές προς τον ασφαλιστικό τους φορέα και το δημόσιο και έχουν ρυθμίσει τις οφειλές αυτές.