Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τα ονόματα των 171 προσληφθέντων μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (5μηνα)

Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση

Από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας, ανακοινώθηκε ότι οι προσληπτέοιτου «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας» (5-μηνα), βάσει της αριθ. ΚΟΧ 5.201/1/2012 ανακοίνωσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, που θα απασχοληθούν σε υπηρεσίες του Δήμου Αλεξάνδρειας*, οφείλουν, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας (Γρηγορίου Λαμπράκη 64, 1ος όροφος, τηλ. 23330-25971), για να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
  • Έντυπο αποδοχής θέσης.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εργάζονται, δεν συμμετέχουν σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και ότι η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ.
  • Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. (π.χ. βιβλιάριο υγείας, κάρτα ανεργίας κ.ά.).
* Ακολουθεί η ονομαστική κατάσταση προσληπτέων Δήμου Αλεξάνδρειας