Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προκήρυξη του Δήμου Αλεξάνδρειας για 40 θέσεις καθαριστών/τριών στα σχολεία της Α’βάθμιας εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την 22/14-09-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις Καθαριστριών/των, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2012-2013, ως εξής:

A/A
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
1
1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
2
5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
3
3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
4
Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου 
Σ.Μ.Ε.
1
5
Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά 
Σ.Μ.Ε.
1
6
Νηπιαγωγείο Σχοινά 
Σ.Μ.Ε.
1
7
2ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
8
3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
9
5ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
10
6ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
11
7ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
12
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο-Ειδικό Νηπιαγ. Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
13
Νηπιαγωγείο Καμποχωρίου 
Σ.Μ.Ε.
1
14
Νηπιαγωγείο Βρυσακίου 
Σ.Μ.Ε.
1
15
Δημοτικό Σχολείο Λουτρού 
Σ.Μ.Ε.
1
16
Νηπιαγωγείο Λουτρού 
Σ.Μ.Ε.
1
17
Νηπιαγωγείο Νησελίου 
Σ.Μ.Ε.
1
18
Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Καψόχωρας 
Σ.Μ.Ε.
1
19
1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης 
Σ.Μ.Ε.
1
20
2ο Νηπιαγωγείο Μελίκης 
Σ.Μ.Ε.
1
21
Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Π.Προδρόμου-Αγ.Τριάδας 
Σ.Μ.Ε.
1
22
Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Π.Σκυλιτσίου 
Σ.Μ.Ε.
1
23
Δημοτικό Σχολείο Ξεχασμένης 
Σ.Μ.Ε.
1
24
Νηπιαγωγείο Σταυρού 
Σ.Μ.Ε.
1
25
Δημοτικό Σχολείο Σταυρού 
Σ.Μ.Ε.
1
26
Νηπιαγωγείο Επισκοπής 
Σ.Μ.Ε.
1
27
Νηπιαγωγείο Παλαιοχωρίου 
Σ.Μ.Ε.
1
28
Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου 
Σ.Μ.Ε.
1
29
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 
Σ.Μ.Ε.
1
30
Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Πλατάνου 
Σ.Μ.Ε.
1
31
Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Πρασινάδας 
Σ.Μ.Ε.
1
32
1ο Νηπιαγωγείο Πλατέος 
Σ.Μ.Ε.
1
33
Δημοτικό Σχολείο Κορυφής-Νηπιαγ. Κορυφής& Παλαιόχωρας 
Σ.Μ.Ε.
1
34
1ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης 
Σ.Μ.Ε.
1
35
2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης 
Σ.Μ.Ε.
1
36
 Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγ. Καβασίλων
Σ.Μ.Ε.
1
37
 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας
Σ.Μ.Ε.
1
38
 4ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
Σ.Μ.Ε.
1
39
 Δημοτικό Σχολείο Νησελίου
Σ.Μ.Ε.
1
40
Νηπιαγωγείο Λιανοβεργίου 
Σ.Μ.Ε.
1

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

  1. Αίτηση, που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ Σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Eφορίας έτους 2012.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).
Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των Σχολείων, από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως και τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ.
Σημειώνεται ότι: (α) η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως τις 30-06-2013, και (β) η αμοιβή του/της καθαρίστρια καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμό 2/18254/0022/03-04-2008 (ΦΕΚ Β’ 672, 17-04-2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του Σχολείου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρμόδια υπάλληλος κ. Μοσχοτά Κρυστάλλω, τηλ. 2333350116).