Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φορ. δηλώσεων (και όχι μόνο αυτών)

«Πρόσκληση» σε όσους δεν είχαν υποβάλει στο παρελθόν φορολογικές δηλώσεις ή οι δηλώσεις που είχαν υποβάλει στην εφορία ήταν ανακριβείς απηύθυνε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτή το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί ότι θα είναι αρκετοί οι υπόχρεοι οι οποίοι θα θελήσουν να «εκμεταλλευτούν» την εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση για να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση. Σε αυτή την ρύθμιση εντάσσονται και οι αγρότες.

Επισημαίνεται ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου, μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων για τις εξής φορολογίες:
 • Φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά:
 • Αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή.
 • Έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο δημόσιο ποσών ΦΠΑ που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη ΔΟΥ.
 • Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών.
 • Δηλώσεις Intrastat.
 • Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων.
 • Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.
 • Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.
 • Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
 • Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.
 • Εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ εισφοράς υπέρ δακοκτονίας.
 • Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών.
 • Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.
 • Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.