Κατηγορίες
μεταφορές - συγκοινωνίες

Κάτι “ξεχασμένες” παραβάσεις του ΚΟΚ…

Υπάρχουν κάτι παραβάσεις, που θα μπορούσες να τις πεις και … ξεχασμένες.

Ο θόρυβος από ηχοσυστήματα ή από εξατμίσεις ή το μόνιμο “παρκάρισμα” καρεκλών, γλαστρών, τελάρων ή η τοποθέτηση κάποιου σαράβαλου που μεταφέρεται μόλις βρεθεί το “σωστό” όχημα για να παρκάρει (δηλαδή στην ουσία η κατάληψη μιας θέσης για στάση ή στάθμευση) είναι μερικές από αυτές.

Το διοικητικό πρόστιμο για όχληση άλλων χρηστών του δρόμου ή κατοίκων του δρόμου λόγω της υπερβολικής έντασης στο ηχοσύστημα ενός αυτοκινήτου είναι 200 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης για τριάντα ημέρες.

Τα επίπεδα θορύβου που προκαλούνται από εξατμίσεις καθορίζονται βάσει της ηλικίας του οχήματος, τις προδιαγραφές του κλπ κλπ. Αν κάποιο όχημα τα ξεπερνά, τότε το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 200 ευρώ που συνοδεύονται από αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Φυσικά, αν έχουν γίνει αλλαγές στο αυτοκίνητο και ο θόρυβος προκαλείται λόγων των αλλαγών αυτών, τότε οι πινακίδες επιστρέφονται αφού ο κάτοχος του οχήματος προσκομίσει σημείωμα από την Υπηρεσία Συγκοινωνιών σχετικό με την καταλληλότητα του οχήματος όσον αφορά τα επίπεδα θορύβου.

Τέλος, όσον αφορά το… αιώνιο παρκάρισμα, ο Κ.Ο.Κ. αναφέρει πως η πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς.

Kατ’ εξαίρεση των παραπάνω, μπoρεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρoς γι’ αυτό, η κατάληψη τμήματoς oδoύ με πρoσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημoτικών ή Koινoτικών Aρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Aστυνoμικών Aρχών.

Το διοικητικό πρόστιμο για το “αιώνιο” παρκάρισμα είναι 400 ευρώ.