Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Π.Ε. Ημαθίας: ενισχύσεις τον έλεγχο και την πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού

inpratoΠοια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αίτηση καταβολής ενίσχυσης

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ημαθίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση – γνωστοποίηση προς τους κτηνοτρόφους σχετικά με ενισχύσεις για τον καταρρόϊκό πυρετό.

“Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 432/20486/13-02-2014 (ΦΕΚ 345Β΄/14-02-2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αρ. 5137/128132/13-10-2014(ΦΕΚ 2738Β΄/14-10-2014), επιχορηγείται η αγορά εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ. και το ΥΠΑΑΤ εντομοαπωθητικών σκευασμάτων, για τον έλεγχο και την πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού. Η δαπάνη επιχορήγησης υπολογίζεται επί του καθαρού (συμπεριλαμβανομένουτου Φ.Π.Α.) ποσού του τιμολογίου αγοράς και η συχνότητα χρήσης των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη (συχνότητα) στο φύλλο οδηγιών του σκευάσματος.

Για την καταβολή στους δικαιούχους κτηνοτρόφους της ενίσχυσης αγοράς εντομοαπωθητικών σκευασμάτων, απαιτείται η προσκόμιση (από τον δικαιούχο) αίτησης καταβολής της ενίσχυσης, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίου αγοράς εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.
  • Αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής (μόνο για εντομοαπωθητικά σκευάσματα).
  • Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής, από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.

Η αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται στο ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ (Μητροπόλεως 44-Βέροια)

Για περισσότερες πληροφορίες οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 23313-50193, 23313-53624, 23330-23596.”