Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κλειστή από σήμερα η οδός Βετσοπούλου τα βράδια

Κλειστή θα είναι από σήμερα έως και την Κυριακή τις βραδυνές ώρες η οδός Βετσοπούλου, λόγω του πανηγυριού της Αλεξάνδρειας. 
Ο δρόμος θα είναι κλειστός τις βραδυνές ώρες, από τις 21.00 έως και τις 06.00 της επόμενης ημέρας, σήμερα, την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή (14, 15, 16, 17 και 18 Αυγούστου), από το ύψος της συμβολής της Δ. Βετσοπούλου με την οδό Θ. Σοφούλη έως και τη συμβολή της με την οδό Ε. Βενιζέλου (ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Βέροιας).
Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Την αριθ. 15/30-01-2008 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί ρύθμισης της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων καθώς και τη ρύθμιση της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, όσον αφορά ειδικότερα τους κανόνες πεζοδρόμησης της οδού Δ. Βετσοπούλου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την πεζοδρόμηση της οδού Δ. Βετσοπούλου στην πόλη της Αλεξάνδρειας, από το ύψος της συμβολής των οδών Βενιζέλου με Δ. Βετσοπούλου έως το ύψος της συμβολής των οδών Θεμ. Σοφούλη με Δ. Βετσοπούλου, από την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 έως και την Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 κι ώρες (21:00 με 06:00).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ