Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απογραφή προσωπικού στα ΝΠΙΔ και στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ μέχρι τα τέλη Αυγούστου


Με εγκύκλιό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα απογραφή του προσωπικού όλων των νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Τα στοιχεία που θα καταγραφούν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασιακή σχέση του κάθε υπαλλήλου, ημερομηνία πρόσληψης στο φορέα, κατηγορία εκπαίδευσης, προϋπηρεσία κ.α.
Όπως ορίζεται, η κοινοποίηση σε όλες τις υπηρεσίες πρέπει να γίνει έως τις 19 Ιουλίου 2013 και η ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τις 30 Αυγούστου 2013.
Οι υπάλληλοι εντάσσονται σε κατηγορίες…
…ανάλογα εάν πρόκειται για μονίμους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου / χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ/ανταποδοτικά, σύμβαση έργου, μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.α.

Αντίστοιχη διαδικασία είχε ξεκινήσει και τον περασμένο Μάϊο από τον προηγούμενο υπ. Δ. Μεταρρύθμισης. Τότε είχε ζητηθεί η καταγραφή των υπαλλήλων που εργάζονται στα υπουργεία, στα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.