Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο


Με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013) και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.6. της § Α του πρώτου άρθρου αλλάζουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Κ.Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000). Με βάση τις τροποποιήσεις του Ν.4152/2013 διαμορφώνεται, όπως ερμηνεύτηκαν με την Πολ.1129/03-06-2013, το νέο καθεστώς καταβολής φόρου που προκύπτει από τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ το οποίο ισχύει για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1/6/2013).
Χρόνος υποβολής :
1. εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου (μήνα ή τρίμηνο) στην οποία αφορά η δήλωση,
2. εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου (μήνα ή τρίμηνο) στην οποία αφορά η δήλωση.
Τρόπος καταβολής του φόρου:

1. με την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η καταβολή ποσού τουλάχιστον 10 ευρώ. Μόνο με την πληρωμή του ποσού των 10 ευρώ η περιοδική δήλωση είναι αποδεκτή διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη,
2. το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα που έχει υποβληθεί η περιοδική δήλωση,
3. εναλλακτικά σε δύο δόσεις:
• το 50% του οφειλόμενου φόρου (μετά την αφαίρεση του ποσού που πληρώθηκε με την υποβολή της δήλωσης) καταβάλλεται με την πρώτη δόσητην τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα που έχει υποβληθεί η περιοδική δήλωση (ημερομηνία που καθίσταταιληξιπρόθεσμη η δόση) και
• το υπόλοιπο 50% του ποσού του φόρου καταβάλλεται με τη δεύτερη δόση την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα τουεπόμενου μήνα (ημερομηνία που καθίσταται ληξιπρόθεσμη η δόση).
Εάν το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, τότε το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου ποσού καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση.
Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον 50% του οφειλόμενου φόρου, τότε η επόμενη δόση καταβάλλεται στον επόμενο μήνα.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, από το σύστημα υπολογίζεται ο πρόσθετος φόρος και το συνολικό καταβάλλεται εφάπαξ την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο αφορούν οι προσαυξήσεις.