Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τσαβδαρίδης: Παροχή επιπλέον κινήτρων προς τους τευτλοκαλλιεργητές. Τι απάντησε ο αρμόδιος υπουργός

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε μαζί με άλλους Βουλευτές στις 11 Φεβρουαρίου ο Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ν. Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη αναφορικά με την ανάγκη τροποποίησης των όρων – δεσμεύσεων για την εφαρμογή του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Τευτλοκαλλιέργειας και την εφαρμογή τους με διευρυμένη βάση και την απαιτούμενη ελαστικότητα, έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός στις 27 Μαρτίου.

Υπενθυμίζουμε ότι με την συγκεκριμένη ερώτηση ο κ. Τσαβδαρίδης ζητούσε, εκτός των προαναφερθέντων, να ενημερωθεί αναλυτικά και για τις προθέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να παράσχει επιπλέον κίνητρα για τη στήριξη της τευτλοκαλλιέργειας, προκειμένου αυτή να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική, καλύπτοντας τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης, καθώς και για το αν υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο να προβεί στην πληρωμή των 30 Ευρώ ανά στρέμμα για την καλλιεργητική περίοδο του 2012 όπως άλλωστε έχει ανακοινωθεί στους τευτλοπαραγωγούς.

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Υπουργού κ. Τσαυτάρη στην ερώτηση του κ. Τσαβδαρίδη είναι η εξής:
«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στηρίζει διαχρονικά την τευτλοκαλλιέργεια και κατ’ επέκταση την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ), ώστε η τελευταία να επιτυγχάνει την κάλυψη της ποσόστωσής της (158.702 τόνοι ζάχαρης), σε συνδυασμό με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία προς όφελος των τευτλοπαραγωγών, κατά την πενταετία 2007-2011, χορηγήθηκε συνδεδεμένη ενίσχυση στους παραγωγούς που καλλιέργησαν ζαχαρότευτλα.
Επιπλέον, ενόψει της νέας Κοινοτικής Αγροτικής Πολιτικής από το 2014, στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, σημειώνεται η προοπτική που υπάρχει για χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης σε διάφορες καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων είναι και τα ζαχαρότευτλα.
Όσον αφορά στη Δράση 2.3 (Β) «Ολοκληρωμένη Διαχείριση της τευτλοκαλλιέργειας», πρόκειται για μία από τις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Η εν λόγω Δράση εφαρμόζεται στις τευτλοπαραγωγικές περιοχές της χώρας με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, μέσω της μείωσης των χημικών εισροών (λιπάσματα-φυτοφάρμακα) και του αρδευτικού νερού, την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές για παραγωγή ασφαλών τροφίμων και την ασφάλεια των ίδιων των τευτλοπαραγωγών στο χώρο εργασίας τους.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 12 εκατ. € για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν έως 31/12/2015, ενώ οι δικαιούχοι της θα εισπράξουν:
29,9 €/στρ/έτος στην περίπτωση που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή τους σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO2 με παράλληλη μείωση των μονάδων αζωτούχων λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 30% ή
31,8 €/στρ/έτος στην περίπτωση που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή τους σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO2 με παράλληλη μείωση των μονάδων αζωτούχων λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 30% και του αρδευτικού νερού τουλάχιστον κατά 20%.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν και χωρίς τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της Δράσης να προχωρούν στη μείωση της συμβασιοποιημένης έκτασής τους, σε περιπτώσεις που συνιστούν «φυσικές περιστάσεις», όπως η αδυναμία σποράς των σακχαροτεύτλων λόγω κακών καιρικών συνθηκών (π.χ. λόγω υπερβολικών βροχοπτώσεων) ή σε περιπτώσεις όπως αυτή στην οποία οι τοπικοί ΤΟΕΒ αποφασίζουν να διαθέσουν το νερό ώστε να καλλιεργηθεί ρύζι, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι της Δράσης να μην μπορούν να σπείρουν τεύτλα καθώς τα αγροτεμάχιά τους θα έχουν δεσμευτεί για την καλλιέργεια ρυζιού. Στις περιπτώσεις αυτές, απαραίτητη θα είναι η πιστοποίηση της αδυναμίας σποράς σακχαροτεύτλων από τις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).
Όσον αφορά στο αίτημα ένταξης των ενδιαφερόμενων τευτλοπαραγωγών στη Δράση για χρονική διάρκεια μικρότερη των πέντε (5) ετών, σημειώνεται ότι η χρονική περίοδος των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων υπόκειται στους περιορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, άρθρο 39. Συγκεκριμένα, η πενταετία ορίζεται ως η ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία μπορούν να αναληφθούν δεσμεύσεις από τους δικαιούχους γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος, ώστε οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις να παράξουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά αποτελέσματα.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που κατά την περίοδο δέσμευσης τεθούν νέοι όροι βάσει ενωσιακών και εθνικών διατάξεων τους οποίους ο δικαιούχος τεκμηριωμένα δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να τηρήσει, τότε ο δικαιούχος μπορεί να διακόψει την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων χωρίς επιπτώσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Άρθρο 22 της ΚΥΑ της Δράσης).
Επίσης, αλλαγές επί των όρων της Δράσης ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο του υπό διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ωστόσο, οι δικαιούχοι δε θα μπορούν να προχωρούν μονομερώς στη διακοπή της σύμβασης χωρίς επιπτώσεις, παρά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι όποιες δυνητικές αλλαγές προκύψουν από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, θα έχουν αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και θα έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις από το Φορέα Εφαρμογής της Δράσης που θα δίνουν τη σχετική δυνατότητα στους δικαιούχους.
Επισημαίνεται ότι, βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης στους τευτλοπαραγωγούς της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης για την καλλιεργητική περίοδο 2012, αποτελεί αφενός η υποβολή αίτησης ενίσχυσης και η -κατόπιν αξιολόγησης αυτής- υπογραφή σύμβασης εκ μέρους των δικαιούχων και αφετέρου η προσκόμιση της δήλωσης εφαρμογής, με τη συμπλήρωση ενός περίπου έτους από την έναρξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου (15η Μαρτίου 2012).
Αναφορικά, τέλος, με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ενίσχυσης και για τη Δράση 2.3 (Β) των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της γεωργοπεριβαλλοντικής Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία», επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως είχε ανακοινώσει, προχώρησε στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη Δράση, ώστε να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επικείμενης 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 2.3 (Β), με ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης από 1/4/13 έως 31/5/13, δύνανται να κριθούν δικαιούχοι της εν λόγω Δράσης και οι δικαιούχοι της Δράσης 1.1. «Βιολογική Γεωργία», με την προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων στις δύο Δράσεις αφορούν διαφορετικά αγροτεμάχια».