Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα (σε τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα εξής 25 θέματα:

1.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (A.M. 215/2009 ΤΥΔΚ), (Πρώην Δήμος Αντιγονιδών).

2.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» (A.M. 5/2010 ΤΥΔΚ) του πρώην Δήμου Αντιγονιδών.

3.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» (A.M. 113/2010 ΤΥΔΚ) του πρώην Δήμου Αντιγονιδών.


4.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» (A.M. 180/2010 ΤΥΔΚ) του πρώην Δήμου Πλατέος

5.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ» (A.M. 227/2010 ΤΥΔΚ) του πρώην Δήμου Μελίκης

6.Λήψη απόφασης για την παραλαβή μελέτης εφαρμογής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ».

7.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου :< Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Μελίκης>

8.Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ» (Α.Μ. 47/2011).

9.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται στο Τεχνικό πρόγραμμα οικονομικού έτους 2013

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013-Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013

11.Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος για τις ανάγκες του Δήμου.

12.Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των έκτακτων μετακινήσεων του Δημάρχου, στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

13.Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου έτους 2013 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2013

14.Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα πληροφοριών< Δήμος ΝΕΤ-Δημοτέλεια> για το έτος 2013

15.Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2013

16.Έγκριση ή μη χορήγησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2013

17.Χορήγησηή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Βαλεντίνη Παναγιωτοπούλου του Ανδρέα

18.Λήψηαπόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού αγρού (σχολικός κλήρος από διαθήκη) της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού

19.Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του μισθώματος του αριθ. 21 & 22 (ενιαίο κατάστημα) καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

20.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση καταστήματος με α/α 16 που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος

21.Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και παραγωγικών τάξεων, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 Ν. 1566/1985)

22.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2013

23.Λήψη απόφασης για σύνθεση οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

24.Eκλογή δύο δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας , ως μελών της εκτελεστικής επιτροπής , για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007

25.Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης
  • της πράξης : “Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας”
  • της πράξης : “Διαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας”,
  • της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας” και
  • της υπηρεσίας με τίτλο : “Παροχή Υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων”