Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 50 θέματα ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον (στα οποία πιθανόν να …ανάψει και η συζήτηση) παρουσιάζουν τα θέματα αρ. 1, 2, 4,  και 48. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει και το 6ο θέμα.

Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

2. Λήψη απόφασης
α) για την έγκριση ή μη σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξάνδρειας, του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας και του ΕΣΔΑ Ημαθίας με αντικείμενο τη «Διάθεση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Πέλλας κατά το έτος 2013» και 
β) για τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

3. Έγκριση ή μη της αριθ. 150/21-12-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: ” Έγκριση αντικατάστασης εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ.”

4. Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με θέμα: “Λήψη απόφασης ή μη για ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”

5. Έγκριση ή μη της αριθ. 06/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία με θέμα: “Λήψη απόφασης ή μη για ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αδειών για εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή

7. Ανανέωση ή μη επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

8. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του FERHATI AGLENT του REXHER

9. Αντικατάσταση κ. Δόμανου Ευάγγελου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

10. Αντικατάσταση κ. Nτόβα Γεωργίου του Αθανασίου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

11. Υποβολή έκθεσης εσόδων -εξόδων δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012

12. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2012

13. Απόδοση ποσού σε σχολική επιτροπή του Δήμου για την υλοποίηση του προγράμματος εθελοντή σχολικού τροχονόμου

14. Απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών

15. Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου -Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών

18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013(άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθ. 1918/2013)

19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013(άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθ. 1920/2013)

20. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013(άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθ. 1923/2013)

21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013(άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθ. 1926/2013)

22. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους -δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του της Επιτροπής Βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2013 (Π.Δ. 28/80)

23. Περί Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας

24. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κλπ μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων έτους 2013

25. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 186 παρ. 5 “Εκποίηση ακινήτων έτους 2013”

26. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών -δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωτών τους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών έως 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

27. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους -δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών άνω των 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

28. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Καψόχωρα του Δήμου Αλεξάνδρειας

29. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου, έκτασης 35 στρεμμάτων στη θέση “Φοίνικος”

30. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

31. Σήμανση και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς -Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

32. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδος

33. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση δύο (2) αιθουσών του δημοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Νεοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας

34. Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης για παραχώρηση ή μη του Δημοτικού Σταδίου Παλαιοχωρίου στον “ΓΑΣ Αλεξάνδρειας (Τμήμα στίβου)”

35. Χορήγηση 15 παροχών για το έργο “Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας”

36. Αύξηση ισχύος στο δίκτυο ΦΟΠ Παλαιού Σκυλιτσίου

37. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας” Κωδικός ΟΠΣ:304445

38. Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτη “Τοπογραφική αποτύπωση Δ.Δ. Μελίκης” Α.Μ. 21/2010 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

39. Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης “Σύνταξη μελέτης ανάπλασης στο Δ.Δ. Κυψέλης” Α.Μ. 223/2009 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

40. Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης “Σύνταξη μελέτης ανάπλασης στο Δ.Δ. Νεοκάστρου” Α.Μ. 224/2009 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

41. Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης “Σύνταξη μελέτης ανάπλασης στο Δ.Δ. Αγκαθιάς” Α.Μ. 225/2009 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

42. Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης “Σύνταξη μελέτης ανάπλασης στο Δ.Δ. Μελίκης” Α.Μ. 226/2009 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

43. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος” Α.Μ. 24/2012

44. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή WC στο γήπεδο Τ.Κ. Αγκαθιάς” Α.Μ. 70/2011

45. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρομήσεις πόλεως Αλεξάνδρειας” Α.Μ. 221/2007 ΤΥΔΚ

46. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Σωληνωτού Αγωγού στον οικισμό Καψόχωρας Δήμου Αλεξάνδρειας” Α.Μ. 49/2011

47. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου” Α.Μ. 112/2010 πρώην ΤΥΔΚ

48. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή υδατόπυργου στον οικισμό Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος, Εξοπλισμός γεώτρησης και μεταφορά νερού στον εν λόγω υδατόπυργο” Α.Μ. ΤΥΔΚ 318/2009 πρώην Δήμου Πλατέος

49. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επικάλυψη Κεντρικής Αποστραγγιστικής Τάφρου Ανατολικής Εξόδου Κορυφής” του Δήμου Αλεξάνδρειας Α.Μ. 47/2011

50. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Δημοτικών Οδών Τ.Δ. Πλατάνου” Α.Μ. 245/2010 ΤΥΔΚ