Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τι είναι (με απλά λόγια) οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που προωθούνται για να περάσουν οι απαιτήσεις της Επιτροπείας;

Με δυο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου θα κλείσουν οι …εκκρεμότητες για να προετοιμαστούν τα πάντα για την Επιτροπεία.

Με το Σύνταγμα και με τους νόμους δεν είναι να παίζει κανείς, γιατί μια λέξη στη διατύπωση των πραγμάτων αλλάζει τα πάντα. Όμως, στη χώρα της πολυλογίας και της πολυνομίας ορισμένες στιγμές υπάρχει η ανάγκη να απλουστευτούν τα πράγματα για να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει μια έκφραση ή μια διαδικασία.
Τι είναι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου; Με απλά λόγια, είναι στην ουσία μια “μορφή παραγωγής δικαίου”.
Οι ΠΝΠ είναι ιδιαίτερος τύπος νομικής πράξης του ΠτΔ και δεν πρέπει να συγχέεται με τα Προεδρικά Διατάγματα.
Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. (εδώ αποκτούν νόημα τα σούρτα-φέρτα του σαββατοκύριακου στο συνήθως αδρανές τα σαββατοκύριακα Μαξίμου)

Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής. 
Θεωρούνται από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας (όταν κάποτε συζητήθηκε η χρήση και η χρησιμότητά τους) ως πρωτεύοντες κανόνες δικαίου, σε περιπτώσεις νομοθετικού κενού ή όταν άλλες ρυθμίσεις είναι απρόσφορες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων.
Οι προϋποθέσεις που το άρθρ. 44 παρ. 1 του Συντάγματος θέτει αφορούν καταρχάς την ύπαρξη εκτάκτων περιπτώσεων εξαιρετικώς επείγουσας ανάγκης. Η αόριστη αυτή έννοια δεν ελέγχεται δικαστικά, αφού η διαπίστωση του εξαιρετικού και επείγοντος είναι πολιτικό ζήτημα και άρα η ευθύνη που προκύπτει αν τυχόν οι επικαλούμενοι λόγοι δεν είναι επείγοντες είναι πολιτική ευθύνη και τη φέρουν τα όργανα της νομοθετικής εξουσίας.
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου.
Πάντως πρόκειται, αν το δούμε με πολιτικούς όρους και όχι νομικούς, για ένα από τα πολιτικά όπλα της εκάστοτε Κυβέρνησης, όταν τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα (όπως ας πούμε συνέβη με τις φωτιές του 2007 ή με τον σεισμό στη Θεσσαλονίκη το 1978). 
Αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις που στην ουσία τους δεν είναι και τόσο …επείγουσες, ίσα – ίσα για να παρακαμφθεί η Βουλή, να τεθούν σε ισχύ κάποια πράγματα και στη συνέχεια (όταν τα πράγματα “ηρεμήσουν”) να εξεταστούν από το Κοινοβούλιο.