Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την Τρίτη 21/08 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Την Τρίτη 21Αυγούστου του έτους 2012, στις 14:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  • Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας κατά συζήτηση αγωγής κατά του Δήμου.
  • Κατάρτιση – εισήγηση σχεδίου «Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας».
  • Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση ή μη του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της πράξης “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας” και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης
  • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας που αφορά αιρετό υπεύθυνο καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Να υπενθυμίσουμε πως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πέραν του Δημάρχου που προεδρεύει, είναι οι ακόλουθοι σύμβουλοι:
1. Δημήτριος Βασιλόπουλος 

2. Γρηγόριος Στεργιόπουλος 

3. Ευάγγελος Μητρόπουλος 
4. Αθανάσιος Κούγκας 
5. Αριστείδης Ματσούκας 
6. Χαράλαμπος Γκιόνογλου 
7. Νικόλαος Ανεσίδης 
8. Ισαάκ Χαλκίδης