Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας.

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας.
Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση για τη νέα Προέδρο Όλγας Μοσχοπούλου.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν γραφεί τα ακόλουθα (41) θέματα:
1.  Ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές.

2.  Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
3.  Α. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 43/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο: “Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011- ψήφιση πιστώσεων ”.
  Β. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 44/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο: “Τροποποίηση και προσαρμογή της υπ’ αριθ. 25/12-9-2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, προς τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (άρθρο 33, παρ. 1α) περί κατάργησης κενών οργανικών θέσεων ”.  
   Γ. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 48/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο: “Ψήφιση προϋπολογισμού του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2012 ”.
4.  Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη χώρου για εγκατάσταση προτομής δίπλα στο χώρο του ηρώου της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου.
5.  Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του μικρού κλειστού Γυμναστηρίου Μελίκης στον Παλαιστικό Σύλλογο Πλατέος για προπονήσεις.
6.  Λήψη απόφασης για την καταρχήν παραχώρηση του υπ’ άριθ.607(1) τεμαχίου, έκτασης 4.106 τ.μ. Αγροκτήματος Τ.Κ. Νησίου, στον Αντώνιο Τσιπουρλιάνο για σταυλικές εγκαταστάσεις-Μελίσσια
7.  Λήψη απόφασης για:
    Α. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και
    Β. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προσφορών και  Παρακολούθησης του Έργου για την προμήθεια: < Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλεελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας>
8.  Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: < Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ομβρίων Υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρεια>
9.  Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στις Δ.Κ. Πλατέος και Αλεξάνδρειας.
10.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο(2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
11.Ανάκληση και χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προιόντων.
12.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ της Παντοπούλου Αικατερίνης.
13.Αποδοχή ποσού -Τροποποίηση προϋπολογισμού
14.Έγκριση προϋπολογισμού ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος  Εξοικονομώ
15.Έγκριση ή μη χορήγησης δανείου για επενδυτικούς σκοπούς
16.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2012.
17.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου &Κατασκευή Παιδικών χαρών Δ.Δ. Μελίκης; (Α.Μ. ΤΥΔΚ 202/2009)
18.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  Κατασκευή Σωληνωτού Αγωγού στον οικισμό Καψόχωρας Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 49/2011)
19.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδών στις περιοχές επέκτασης “Αμπελότοποι” και “ Β. Τμήμα -Αγ. Γεωργίου (Α.Μ. 75/2010 ΤΥΔΚ)
20.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ομβρίων Υδάτων στο Τ.Δ. Νεοχωρίου  (Α.Μ. ΤΥΔΚ 219/2010)
21.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου   Κατασκευή Πεζοδρομίων στο δρόμο  Βρυσακίου -Νησίου  (Α.Μ. ΤΥΔΚ 150/2009)
22.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι ποσού 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2012 ( παρ. 14-άρθρου 64 Π.Δ. 28/80)
23.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών από 2.934,70€ μέχρι 35.216,43,€ χωρίς ΦΠΑ,για το έτος 2012 (Π.Δ. 28/80)
24.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών από 35.216,43€ μέχρι 58.694,06€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2012 (Π.Δ. 28/80)
25.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών από 58.694,06€ χωρίς ΦΠΑ και άνω, για το έτος 2012 (Π.Δ. 28/80).
26.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2012
27.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων, για το έτος 2012 (Π.Δ. 28/80)
28.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2012 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)
29.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων απ’ ευθείας Ανάθεσης Προμηθειών, για το έτος 2012 ( άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ)
30.Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση, στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλία, πρότασης με τίτλο:  Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ 2007-2013  στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 3.1 και κωδικό θεματικής προτεραιότητας 85:   Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση Άξονας προτεραιότητας 10.1:  Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ
31.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012.
32.Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων έτους 2012.
33.Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής Ν. 3463/06 άρθρο 186 παρ.5 « Εκποίηση ακινήτων»έτους 2012.
34.Λήψη απόφασης για σύνθεση οργάνου για την άσκηση ελέγχου και βεβαίωση παραβάσεων σε παιδότοπους.
35.Λήψη απόφασης για σύνθεση οργάνου για την σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
36.Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής στο Δ. Αλεξάνδρειας για έργα αξίας μέχρι 5.869,41 ευρώ
37.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας πάνω από 5.869,41 ευρώ
38.Επί αιτήσεως του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαλκίδη Ισαάκ του Γεωργίου για παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για απουσία του από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 20 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας
39.Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο “Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας”
40.Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου από ιδίους πόρους.
41.Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές του Δήμου από ιδίους πόρους