Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μιχάλης Χαλκίδης : «Το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης δεν προβλέπει τροποποίηση του Μέτρου 144, ώστε να ενταχθούν και οι καπνοπαραγωγοί στις ρυθμίσεις του»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μιχάλη Χαλκίδη, σχετικά με το ζήτημα του αποκλεισμού των καπνοπαραγωγών από το Μέτρο 144 έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Σκανδαλίδης.
Στην απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος αλλά ούτε και πρόθεση να τροποποιηθεί Μέτρο 144.
Πιο συγκεκριμένα, η απάντηση έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 35″ του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, η στήριξη μέσω του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις σε διαδικασία αναδιάρθρωσης λόγω μεταρρύθμισης σε κοινή οργάνωση αγοράς» καταβάλλεται σε γεωργούς, των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις έχουν μειωθεί από το 2010, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25 % σε σύγκριση με το 2009.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο εν δυνάμει δικαιούχος του Μέτρου 144 θα πρέπει να:
Ενεργοποίησε, το 2009 και το 2010, δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές καπνοπαραγωγής της χώρας (προϋπόθεση για να υπάρξει μείωση των άμεσων ενισχύσεων το 2010 σε σχέση με το 2009 είναι να έχουν ενεργοποιηθεί δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό το 2009 και το 2010).
Έχουν μειωθεί οι άμεσες ενισχύσεις από το 2010, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, σε σύγκριση με το 2009 και η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από τον καπνό (όχι μειώσεις   οι   οποίες   οφείλονται   σε   ποινές,   μεταβιβάσεις   ή   πωλήσεις δικαιωμάτων),
Καταθέσει τριετές επιχειρηματικό σχέδιο (ΕΣ) για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων   της   εκμετάλλευσης   του,   περιλαμβανόμενης   και της διαφοροποίησης εκτός γεωργίας.
Τα    παραπάνω     κριτήρια    επιλογής    είναι    απολύτως    γνωστά    στους ενδιαφερόμενους καθώς:
           καθορίζονται στον αριθμ. 1698/2005 Κανονισμό του Συμβουλίου,
           αναφέρονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,
           περιγράφονται στα  κριτήρια επιλογής του Μέτρου 144, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αριθμ. 8174/17-11-2010 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης,
           δημοσιοποιήθηκαν στις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν (Αγρίνιο, Γιαννιτσά, Τιθορέα, Αταλάντη, Κομοτηνή και Κατερίνη, όπου και διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό),
           είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα www.agrotikianaptixi.gr
Διευκρινίζεται   ότι,   οι   περιπτώσεις   μεταβίβασης   δικαιωμάτων   εντός  της οικογένειας,     λόγω     της    οικογενειακής    διάρθρωσης    των    αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα εξεταστεί κατά περίπτωση με αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Ο  περιορισμός  της   μείωσης   του  25%   των  άμεσων  ενισχύσεων  αφορά Κανονιστικά μόνο στο Μέτρο 144 (άρθρο 35″ Καν. (ΕΚ) 1698/2005) και όχι στο Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» – Σχέδια Βελτίωσης, κατ’ επέκταση γι’ αυτό και δεν τέθηκε τέτοιος περιορισμός.
Ως εκ τούτου καθώς η ΚΥΑ 7730/727/2010 (ΦΕΚ 1935/14-12-201 Ο/Β’) είναι απόρροια της νομικής βάσης του Μέτρου 144, δεν υπάρχει λόγος αλλά ούτε και πρόθεση να τροποποιηθεί στο σημείο αυτό.
Για την εφαρμογή του Μέτρου και όπου αυτό είναι σύννομο και εφικτό θα πραγματοποιηθούν βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου του».