Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Θέση δικηγόρου στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε η πρόθεση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΠΕ Δικηγόρων Παρ’ Αρείω Πάγω στον Δήμο Αλεξάνδρειας, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αντικείμενο της απασχόλησης του/της εν λόγω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Άρθρα 42 έως 45) «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α/2013), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες του Ν. 4370/2016 Άρθρο 60 παρ. 7 (ΦΕΚ 37/Α/2016)και ο/η προσλαμβανόμενος/νη θα συνδέεται με τον Δήμο Αλεξάνδρειας με σχέση έμμισθης εντολής.

Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα υπάγεται στην κείμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή του/της εξέλιξη.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν αίτηση διά συστημένης επιστολής, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Νικολάου Γιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2333350149, 2333350104), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.