Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 6 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, στις 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα θέματα:

1. 21η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 379/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. 22η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 403/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμων που έχουν επιβληθεί στον Δήμο Αλεξάνδρειας– Διερεύνηση πιθανής αστικής ευθύνης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Κυψέλης Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

7. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων-εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2022-2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση έκτακτου εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε δημότη για την κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένειά του μετά από σοβαρή ασθένεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη Απόφασης περί μεταβολών ή μη που έχουν επέλθει από την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2011 στους οικισμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για:

Α. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047436 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Β. Την τροποποίηση ως προς το σκέλος Ε. της υπ’ αριθμ. 110/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΓΕΩΨΠ-ΣΑΖ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

11. Έκφραση γνώμης περί αποδοχής ή μη της λύσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)