Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

20 προσλήψεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: έως 30 Μαΐου 2015

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:

– 4 οδηγούς απορριμματοφόρου ΔΕ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
– 1 χειριστή μηχανημάτων έργων (Σάρωθρο) ΔΕ,
– 15 εργάτες/τριες καθαριότητας ΥΕ (συνοδούς απορριμματοφόρων)

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι 8 μήνες.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Κιρτικίδου Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50122 και κας Κουκουλή Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50124).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την Τετάρτη, 20 Μαΐου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).