Κατηγορίες
ανακοινώσεις δήμαρχος Αλεξάνδρειας Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα επιλέξει το Δ.Σ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Στην προκήρυξη της θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προχωρά ο Δήμος Αλεξάνδρειας, με απόφαση του δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη.
Περισσότερα για το θεσμό (που δυστυχώς δεν ευτύχησε να λειτουργήσει κατά την πρώτη περίοδο του “Καλλικράτη” σε πολλούς Δήμους της χώρας) θα σας έχουμε σε άλλη ανάρτηση.
Για τη συγκεκριμένη θέση στο Δήμο αιτήσεις γίνονται δεκτές από σήμερα έως και την ημέρα που το θέμα θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο – ο Συμπαραστάτης ψηφίζεται από το Σώμα.

Η προκήρυξη αναφέρει τα εξής:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Το αριθ. 27230/07-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής και την καταστατική θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/2010) και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν.3852/2010)».
3. Την ανάγκη ενεργοποίησης του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας,

Προκηρύσσουμε την πλήρωση, δι’εκλογής από το Δημοτικό Συμβουλιο, της θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010.

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με την πρόσκληση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποια θα γνωστοποιηθεί δια του Τυπου και θα αναρτηθεί στον Πινακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν αίτηση–δήλωση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015
Λήξη υποβολής αιτήσεων: Μέχρι και την ωρα της έναρξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη.
Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Υπενθυμίζεται ότι, για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο.
Πληροφορίες και έντυπο αίτησης-δήλωσης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας (οδός Εθνικής Αντίστασης 42).
Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Πελαγία Δημητρίου, τηλ. 23333-50104.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ