Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ρυθμίσεις για οικόπεδα που παραχωρήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 24-4-1985

oikopΑπό την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνεται ότι , σύμφωνα με τις παρ.16 & 16α του άρθρου 36 Ν.4061/2012 (Α΄66), όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.14δ του άρθρου 37 Ν.4235/2014 (Α΄32) και το άρθρο 48 Ν.4301/2014 (Α΄223) αντίστοιχα, όσοι πολίτες έλαβαν οικόπεδα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 Π.Δ/τος (Δ΄239) και παραβίασαν του όρους που προβλέπονται στις παρ.2 & 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3147/2003 (ήτοι, δεν ανήγειραν κατοικία ή εγκατέλειψαν τον συνοικισμό πριν την παρέλευση 10ετίας από την παραχώρηση ή μεταβίβασαν αυτά χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Βέροιας ή έχουν αγοράσει τέτοια οικόπεδα), μπορούν να διατηρήσουν την κυριότητα αυτών, καταβάλλοντας πρόστιμο ίσο με το 1/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου

(όπου δεν υπάρχει αντικειμενική, ισχύουν τα συγκριτικά στοιχεία που διατηρεί η αρμόδια ΔΟΥ), είτε εφάπαξ είτε σε 2 άτοκες δόσεις, της πρώτης λήγουσας 31-12-2015 και της δεύτερης 31-12-2017 .
Κατ’ εξαίρεση το πρόστιμο δεν επιβάλλεται, στην περίπτωση που τα οικόπεδα εξακολουθούν να βρίσκονται στην κυριότητα των αρχικών δικαιούχων ή των κληρονόμων τους, εφόσον αυτοί δεσμευθούν ότι, θα εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους, εντός προθεσμίας δέκα ετών από την ισχύ του Ν.4061/2012 (ήτοι έως 22-03-2022).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας, Μητροπόλεως 44 – Βέροια (2ος & 4ος όροφος ) και στα τηλέφωνα 2331350197-192-143-128-176.