Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας

Δημόσιος πλειοδ. διαγωνισμός για το κυλικείο του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου-Αράχου

dimotoko_lian2Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας,σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ1003/Β/30-05-2008) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου – Αράχου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία (3) επιπλέον έτη, σύμφωνα με αριθ. πρωτ. 111526/4/10-9-2010 Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

.
α)Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών] θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου – Αράχου στις 5 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30π.μ. και επαναληπτική σύμφωνα με την(παρ. 10 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) στις 30 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα.

.
β)Υποβολή προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου– Αράχου .

.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων, εγκυκλίου, παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Σχολείου κ.Κιτσίδη Λάζαρο και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (υπεύθυνη κα. Μοσχοτά Κρυστάλλω) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες