Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Διευκρινιστική ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας για τις παραγωγικές άδειες πλανόδιου εμπορίου

laiki_alexΑπό την Π.Ε. Ημαθίας εκδόθηκε η ακόλουθη διευκρινιστική ανακοίνωση, σχετικά με τις παραγωγικές άδειες πλανόδιου εμπορίου‏:

Με την ψήφιση του Ν. 4264/2014 ( ΦΕΚ 118/15-5-2014) καταργήθηκε το Π.Δ. 254/2005 σύμφωνα με το οποίο το τμήμα μας χορηγούσε παραγωγικές άδειες πλανόδιου.
Σύμφωνα με το με αριθ. Κ1-929/10-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου “Όλες οι υφιστάμενες άδειες πωλητών υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών σε παραγωγούς, οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια λαϊκής αγοράς που είχε εκδοθεί πριν την εφαρμογή του νόμου, ανεξάρτητα εάν έληξε η ισχύς τους, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότησή των δικαιούχων ( άρθρο 39 του Ν. 4264/2014) εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του παραγωγού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία”.
Το με αριθ. Κ1-929/10-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μπορούν να το πάρουν οι παραγωγοί από τη Δ/νση Ανάπτυξης – Λεωφόρος Στρατού 72 – Βέροια.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4264/2014 η πράξης επιβολής προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται εντός 30 ημερών ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Με την αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. /οικ. 2549/22-7-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ορίστηκε επισπεύδουσα αρμόδια υπηρεσία για θέματα ενδικοφανών προσφυγών του Ν. 4264/2014 το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (Θεσσαλονίκη – Μοναστηρίου 12 – τηλ.2313325474 – 2313325455)