Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υπογράφηκε απόφαση για ίδρυση ομάδων παραγωγών γάλακτος


Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη θέσπιση του πλαισίου ίδρυσης Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στο γαλακτοκομικό τομέα υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Με την ΚΥΑ, που προωθήθηκε για συνυπογραφή στον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη, εφαρμόζονται κανονισμοί της ΕE που αφορούν την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον γαλακτοκομικό τομέα.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σκοπός της απόφασης είναι η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του τομέα στο μέλλον, στην ουσιαστική συνεργασία των παραγωγών νωπού γάλακτος με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως μεταποιητές, εμπόρους και διανομείς, μέσα από τη συγκρότηση ισχυρών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και την εφαρμογή πρακτικών συμβολαιακής γεωργίας.

Η ΚΥΑ καθορίζει ως κριτήρια αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΟΠΓ):
α) τον ελάχιστο αριθμό μελών και
β) την εμπορευόμενη ετήσια παραγωγή γάλακτος.
Τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται αναλόγως την Περιφέρεια δραστηριοποίησης αλλά και το είδος γάλακτος. Η διαφοροποίηση γίνεται με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα της διάρθρωσης του κλάδου ανά Περιφέρεια, δηλαδή το συνολικό αριθμό παραγωγών και τη συνολική εμπορευόμενη παραγωγή γάλακτος. Για παράδειγμα, τα κριτήρια αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία είναι: για το αγελαδινό γάλα ο αριθμός παραγωγών-μελών ορίζεται στους 20 και η ελάχιστη ετήσια ποσότητα σε τόνους στους 5.000 ενώ τα κριτήρια αναγνώρισης ΟΠΓ για το πρόβειο και γίδινο γάλα το κριτήριο είναι 50 παραγωγοί και στα 3500 τόνοι. 
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως κριτήριο αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΔΟΓ) -οι οποίες συγκροτούνται από παραγωγούς γάλακτος και από μεταποιητές ή εμπόρους- η άσκηση «σημαντικού μεριδίου» των οικονομικών δραστηριοτήτων (παραγωγή και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος) από τα μέλη μιας ΔΟΓ. Ως «σημαντικό μερίδιο» ορίζεται το 1/3 της παραγωγής και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΟΓ (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο).