Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΒΖ: προσλήψεις 184 ατόμων στο εργοστάσιο Πλατέος (και αλλαγή στο ΔΣ της εταιρίας)

Αιτήσεις για τις προσλήψεις έως 28/8/2013

Αλλαγές έγιναν στη σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΒΖ (Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης) μετά από τη συνεδρίαση του σώματος της 22ας Αυγούστου 2013. Συγκεκριμένα παραιτήθηκαν οι κκ Αστέριος Ταραζάς, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και ο Μανασής Κωνσταντινίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Μετά την αποδοχή της παραίτησης των παραπάνω αποφασίστηκε η συμπλήρωση των μελών του ΔΣ και εξελέγησαν ως νέα μέλη οι κ.κ. Δημήτριος Δημητρίου και Μιχαήλ Φεφές. 
Επίσης, ανακοινώθηκε η πρόθεση της εταιρίας για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) ατόμων …

… για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο εργοστάσιο Πλατέος μέχρι τις 28/8/2013, από 8 π.μ- 2 μ.μ. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή και σε αυτή την περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη για την εμπρόθεσμη κατάθεση η ημερομηνία του Ταχυδρομείου.
Περιγραφή των θέσεων ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) βρίσκονται ΕΔΩ – μπορείτε είτε να κατεβάσετε το αρχείο είτε απλά να το συμβουλευτείτε.