Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Παραιτήσεις για λόγους …γοήτρου και πολιτικής πίεσης


Τα δεδομένα είναι 2-3:
α) η επιστολή παραίτησης των δημάρχων,
β) οι παραλήπτες της επιστολής,
γ) η δήλωση του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, ο οποίος ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι η επιστολή παραίτησης ήταν ένα πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι η Τοπικής Αυτοδιοίκηση υποβαθμίζεται. 
αλλά κυρίως ότι δ) ένας δήμαρχος παραιτείται εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (που ανήκει ο Δήμος του) – στην προκείμενη περίπτωση η παραίτηση θα έπρεπε να απευθύνεται και στον Αθ. Καρούντζο (αλλά αυτός δεν είναι καν μέσα στους παραλήπτες της επιστολής!),

Μήπως λοιπόν η πολυδιαφημισμένη παραίτηση της πλειοψηφίας των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας ήταν απλά άνευ ουσίας;
Ας πούμε, όταν ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την έστειλε στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ηλία Λιακόπουλο, ο οποίος και την έκανε αποδεκτή.
Τι αναφέρει ο Καλλικράτης; Ας δούμε:

Άρθρο 54

Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση του δημάρχου υποβάλλεται εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γίνεται οριστική, αφότου ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
2. O δήμαρχος που παραιτείται προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να καταλάβει θέση δημοτικού συμβούλου και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος. Τη βούλησή του αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνυποβάλλοντας τη δήλωση παραίτησής του από το αξίωμα. Η θέση του δημοτικού συμβούλου καταλαμβάνεται από την ημερομηνία εκλογής του νέου δημάρχου.
3. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία
τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την κατάθεση της σχετική αίτησης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής και αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν.

Τον “Καλλικράτη”μπορείτε να τον διαβάσετε όλον ΕΔΩ, στο site του Υπουργείου