Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Λαϊκή Αγορά Κοπανού: 25 θέσεις για πωλητές

Ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ότι στη Λαϊκή Αγορά του Κοπανού υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις :
Α. για παραγωγούς: δεκαπέντε (15) ήτοι οι με αριθμούς : Π15, Π19, Π21, Π23, Π25, Π27, Π29, Π33, Π8, Π12, Π14, Π18, Π20, Π28, Π30.
Β. για επαγγελματίες (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ): δέκα (10) ήτοι οι με αριθμούς : Ε47, Ε49, Ε57, Ε59, Ε61, Ε58, Ε48, Ε50, Ε52, Ε54.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,…

…όσοι πωλητές λαϊκών αγορών, παραγωγοί και επαγγελματίες (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ), επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού στη Βέροια οδός Λεωφ. Στρατού 72, από 24-07-2013 μέχρι 06-08-2013 με τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας.
4. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι αγορές και ο αριθμός των κατεχόμενων θέσεων.