Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξανδρινή γη: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 110 ωφελούμενους (βάσει κριτηρίων)

Ο Ε.Σ. Αλεξάνδρειας ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Αλεξανδρινή Γη”, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380418] “Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ”, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας” της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης”, του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση” του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013”, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους
ΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/νες κατοίκους του Δήμου Αλεξάνδρειας( ή Δήμου Πέλλας ή Δήμου Σκύδρας) που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ προκειμένου να επιλεγούν ως ωφελούμενοι στο έργο «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας (ή του Δήμου Πέλλας ή του Δήμου Σκύδρας) και να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.Να είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
ή
2.Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, και με ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές που δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
ή
3.Να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (σύμφωνα με το παράρτημα Α).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Θα επιλεγούν 110 ωφελούμενοι, με σκοπό την προετοιμασία, την κατάλληλη αναβάθμιση των προσόντων τους, την υποστήριξη και την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας, ως εξής:
•τοποθέτηση 20 ατόμων σε επιχειρήσεις της περιοχής με σχέση εξαρτημένης εργασίας
•τοποθέτηση 20 ατόμων σε επιχειρήσεις της περιοχής για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
•δημιουργία 5 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), με 6 άτομα/ΚοινΣΕπ
•40 άτομα θα ιδρύσουν επιχείρηση ή θα επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους ως επιχειρηματίες – νέοι επιστήμονες – αγρότες
Στα πλαίσια της προετοιμασίας και της υποστήριξής τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν στις παρακάτω δράσεις:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
•Επιλογή και Διάγνωση Αναγκών Ωφελουμένων
Θα διαγνωστεί ο προσανατολισμός του κάθε ωφελούμενου σε εξειδικεύσεις που αφορούν την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης ή την τοποθέτηση σε εξαρτημένη εργασία, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα βελτίωσης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ώστε να τοποθετηθεί ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας.
•Υποστήριξη και παρακολούθηση ωφελουμένων για 3 μήνες μετά τη λήξη της κατάρτισης

Καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει έκαστος των ωφελουμένων, στην παροχή υποστήριξης για την υπέρβαση των προβλημάτων του με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική δραστηριοποίησή του.

•Συμβουλευτική σε θέματα επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων που προβλέπεται να συμμετάσχουν στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχ/σεων (ΚοινΣΕπ) στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, στα κίνητρα, στον τρόπο λειτουργίας μιας συνεταιριστικής επιχείρησης κλπ.

•Συμβουλευτική για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες σε νομικά, λογιστικά, φορολογικά. κλπ θέματα
•Ανάπτυξη 45 επιχειρηματικών σχεδίων Εκπόνηση 45 Επιχειρηματικών σχεδίων ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ και το ενδιαφέρον των ωφελουμένων και κατάθεσή τους, εφόσον υπάρχει σχετική βούληση, σε ενδεχομένως ανοιχτό πρόγραμμα επιχορήγησης επενδυτικών κινήτρων.
•Συμβουλευτική σε θέματα εργατικής νομοθεσίας Συμβουλευτική υποστήριξη του συνόλου των ωφελουμένων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι, είτε ως εργοδότες είτε ως εργαζόμενοι, οι ωφελούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την εργατική νομοθεσία και συνεπώς είναι χρήσιμο να τη γνωρίζουν εκ των προτέρων, για να κάνουν σωστή χρήση αυτής.
•Συμβουλευτική σε ωφελούμενους που θα απασχοληθούν με διάφορες μορφές εξαρτημένης εργασίας Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα εργασιακής συμπεριφοράς και προσαρμογής των ωφελουμένων στο νέο εργασιακό περιβάλλον καθώς και σε θέματα επαγγελματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας και υπέρβασης των δυσκολιών προσαρμογής και ένταξης σε ομάδα.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Ογδόντα (80) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 110 ωρών (75 ώρες θεωρία & 35 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις), με εκπαιδευτικό επίδομα 5 € την ώρα , σε ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
•Τεχνικοί Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνων Χώρων (20 άτομα)
•Δυναμικές Καλλιέργειες (20 άτομα)
•Ανάπτυξη Εναλλακτικών Τουριστικών Δραστηριοτήτων, (20 άτομα)
•Σύμβουλοι Εξοικονόμησης Ενέργειας – Αξιοποίησης ΑΠΕ (20 άτομα)
Τριάντα (30) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 30 ωρών , ως εξής:
•Προγράμματα Επιμόρφωσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο (15 άτομα)
•Προγράμματα Επιμόρφωσης στην έρευνα στο διαδίκτυο (15 άτομα)
*Η επιμόρφωση θα γίνει με βάση το μεικτό σύστημα εκπαίδευσης, όπου μέρος της θα γίνει σε αίθουσα και ένα μέρος της ασύγχρονα, εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Οι ωφελούμενοι, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να έρθουν σε επαφή με τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο και τους φορείς της περιοχής, μέσω της συμμετοχής τους σε ημέρες καριέρας, και μέσω ηλεκτρονικής δικτύωσης, ψηφιακού φόρουμ και Γραφείων Επιχειρηματικής Δικτύωσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων παραλαμβάνονται , έως και 15/07/2013, από τέσσερις Φορείς Παραλαβής οι οποίοι είναι:
•το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ (παράρτημα Αλεξάνδρειας) (Νικ. Πλαστήρα 81, Αλεξάνδρεια, τηλ: 2333028010, κα Σαπουνοπούλου Χρύσα)
•το Εργατικό Κέντρο Αλεξάνδρειας (Γρ. Λαμπράκη 12 – Αλεξάνδρεια, τηλ: 2333025971, κος Πασιντέλης Ιωάννης).
•ο Δήμος Πέλλας (Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντιστάσεως – Γιαννιτσά, 2ος όροφος, τηλ 2382350845, κα Χερκελετζή Αναστασία, καθημερινά από 9:00 – 11:00 π.μ.)
•ο Δήμος Σκύδρας (Εθν. Αντιστάσεως 20, τηλ2381351881-2, κα Ευαγγελίδου Ελένη & κα Κολυμπάρη Πετρούλα)
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει την αίτησή του:

1.Α) είτε ψηφιακά στον ιστότοπο www.alexandrinigi.gr (επιλογή Ωφελούμενοι->Υποβολή αίτησης)
2.Β) είτε σε έντυπη μορφή την οποία μπορεί να προμηθευτεί
1.Β1) είτε από τον ιστότοπο www.alexandrinigi.gr
2.Β2) είτε από έναν από τους Φορείς Παραλαβής
Ακολούθως, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέλθει σε έναν από τους τέσσερις Φορείς Παραλαβής, όπου
1.ΑΑ) εάν έχει συμπληρώσει ψηφιακά την αίτησή του:
1.ΑΑ1) θα καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
2.ΑΑ2) θα υπογράψει την αίτησή του (ο Φορέας Παραλαβής θα εκτυπώσει την αίτηση εάν χρειαστεί)
3.ΑΑ3) θα παραλάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής του
2.ΒΒ) εάν έχει συμπληρώσει την έντυπη μορφή της αίτησης:
1.ΒΒ1) θα καταθέσει υπογεγραμμένη την αίτησή του μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
2.ΒΒ3) θα παραλάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής του
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα
1.Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
2.Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, όταν χρειάζεται )
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
Απλά Φωτοαντίγραφα
1.Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή υπεύθυνη δήλωση
2.Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
3.Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
4.Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών
5.Φωτοτυπία πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ
6.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία,

7.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει περαιτέρω την εργασιακή του εμπειρία. (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εάν υπάρχουν.)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΑΝΕΡΓΟΣ”
1.Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ”
1.Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα ΟΓΑ (πρωτότυπη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας (να είναι σε ισχύ)
2.Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας- οικονομικού έτους 2011

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ”
1.Έναρξη επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ και μεταβολές έδρας (εάν υπάρχουν)
2.Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το οικονομικό έτος 2011
3.Βεβαίωση κτήσης ειδικότητας ***(μόνο για ιατρούς) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

******Ειδικά για την κατηγορία ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ίσως απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά , κατά περίπτωση Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Νέους Επιστήμονες
Οι Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
2.Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
3.Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
4.Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5.Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
6.Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
7.Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
8.Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
9.Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), και
10.Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

•Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

•Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

•όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.