Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΟΓΑ: ασφάλιση για το 2012 εργατών γης χωρίς ημέρες εργασίας (υπό προϋποθέσεις)

Με εγκύκλιό του προς τους ανταποκριτές του ο ΟΓΑ κάνει γνωστό ότι δίνεται η δυνατότητα στους εργάτες γης οι οποίοι ήσαν εγγεγραμμένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και δεν έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2012 καμία ημέρα εργασίας, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, να ασφαλιστούν για ολόκληρο το έτος 2012, εφόσον καταβάλουν την ετήσια ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν καταταγεί το έτος 2012, προσαυξημένη κατά 50%.
Με την ίδια εγκύκλιο εγκύκλιο, δίδονται στους ανταποκριτές συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραπάνω εργατών γης, τη χορήγηση – θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους καθώς και τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση των αδειών διαμονής των εργατών γης – υπηκόων τρίτων χωρών.
Τέλος, επισημαίνεται πως από το έτος 2013 και στο εξής, χωρίς καμία εξαίρεση, ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, θα υπολογίζεται, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση μόνο τα εργόσημά τους.