Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Νάουσας: αιτήσεις για τα κρατικά προγράμματα της δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2013

υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαΐου 2013

Ο Δήμος Νάουσας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το έτος 2013, σε εφαρμογή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ, Υπ. αριθμ. 279/23460/2013[Β’414]).
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας, με βάση τα ειδικά κριτήρια επιλογής των τελικών δικαιούχων που προβλέπει η υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής:
Κοινωνικά και Οικονομικά Κριτήρια:

 • Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
 • Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
 • Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
 • Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
 • Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
 • Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
 • Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
 • Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.
 • Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους είναι τα παρακάτω:
 • Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που χορηγείται από την υπηρεσία.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Μαΐου 2013
Διάστημα υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί από 01/05/2013 έως και 31/05/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, Μητροπόλεως 9, Νάουσα (στο κτίριο του ΚΑΠΗ), τηλ. 2332025600.