Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΚΜ σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σχετικά με την εκπαίδευση προσωπικού των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:
Υπενθυμίζεται και πάλι, ενόψει λήξης της προθεσμίας, στους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης, λιανικού και χονδρικού εμπορίου, εργαστήρια και εργοστάσια τροφίμων κτλ), ότι η εκπαίδευση στην υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί πλέον και νομική υποχρέωσή τους.

Η εκπαίδευση του υπευθύνου μιας επιχείρησης και η απασχόληση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, με τη νέα υγειονομική νομοθεσία (Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/2012 υγειονομική διάταξη), αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των νέων επιχειρήσεων και ελέγχονται από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου κατά τη διαδικασία ελέγχου. Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία με νόμιμη άδεια, οι οποίες υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Η παραπάνω εκπαίδευση γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπει η Υ. Α. 14708/10-08-2007 (ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) του ΕΦΕΤ.
Η βασική και απαραίτητη εκπαίδευση είναι η «πρώτου επιπέδου» εκπαίδευση που διαρκεί δέκα (10) ώρες (δύο μέρες). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν τον φορέα (ιδιωτικό ή άλλο) με διαπίστευση από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ που υλοποιεί τέτοιου είδους κύκλους εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι δόθηκε από το Υπουργείο Υγείας προθεσμία συμμόρφωσης που εκπνέει τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.
Επισημαίνεται και πάλι ότι μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων θα ζητά σαν απαραίτητο πλέον δικαιολογητικό αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος την ύπαρξη στο φάκελο προσωπικού των βεβαιώσεων εκπαίδευσης του υπευθύνου και όλων των εργαζομένων χειριστών τροφίμων