Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 8 το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013 κι ώρα 8 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο με 31 θέματα ημερησίας διάταξης. Ακολουθεί η λίστα των θεμάτων κι επισυνάπτονται τα εισηγητικά των.

1. Έγκριση ή μη Κανονισμού Χρήσης Δημοτικών Πεζοδρομίων και Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)
2. Λήψη απόφασης για σύναψη συνεργασίας με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε θέματα μέτρησης ραδονίου

3. Α. Αποδοχή χρηματοδότησης, ποσού 22.282,50€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, για την υλοποίηση της πράξης “Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού-ΑΞΙΑ” με κωδικό MIS 380418
Β. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013
Γ. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο σχέδιο αυτεπιστασίας της πράξης 380418 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους
4. Α. Αποδοχή ποσού για την υλοποίηση της πράξης “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων” από το Ε.Π. “Μακεδονία -Θράκη”
Β. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
Γ. Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και τεχνικού προγράμματος 2013
5. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση, στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, πρότασης πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας» προϋπολογισμού 3.134.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 31/13-01-2012 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (Άξονας Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην ΠΚΜ» – Θεματική Προτεραιότητα 61: «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση».
6. Λήψη απόφασης για:
Α. Έγκριση της μελέτης με Α.Μ. 81/2011 «Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατειών Δήμου Αλεξάνδρειας»
Β. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του Υποέργου «Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατειών Δήμου Αλεξάνδρειας»
Γ. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω Υποέργου
Δ. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας»
Ε. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του Υποέργου «Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας»
Στ. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω Υποέργου
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Λουτρού, Κεφαλοχωρίου, Π.Σκυλιτσίου και Αγκαθιάς”
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ» του Δήμου.
9. Αύξηση ισχύος από 1Φ σε 3Φ Νο1 της παροχής με αριθμό 26013219-01 στην Αγία Τριάδα (Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας)
10. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013
11. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
12. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών
α) επίπλων και σκευών (υφασμάτινες περσίδες) και
β) διαφόρων καρτών για το δανεισμό βιβλίων από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
14. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας:
α) επίπλων και σκευών
β) υλικών (αναλώσιμων) συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
γ) λοιπού εξοπλισμού (χορτοκοπτικά)
δ) ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης
ε) λοιπού εξοπλισμού (κλειδιών-κλειδαριών απλών και ασφαλείας, λουκέτων) για τις υπηρεσίες του Δήμου
15. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού -Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
16. Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 -Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2013- Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος Δράσης 2013
18. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδος
19. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών άρδευσης του έτους 2012 σε δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας
20. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής
21. Λήψη απόφασης για διαγραφή από τον υπ’ αριθ. 063/2012 Χ.Κ. με τίτλο < Μισθώματα Γης 2012 Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2012>
22. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 9.625,82 ευρώ από τους Χρηματικούς Καταλόγους με α/α Α2002/016/2013 & Α2003/009/2013 του υπόχρεου “ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ”
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
24. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας παιδιών με ειδικές ανάγκες του Δήμου μας και παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών σε θερινή κατασκήνωση
25. Έγκριση μετάβασης δεκαμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αλεξάνδρειας στην πόλη Κέκαβα Λετονίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013”
26. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή μισθώματος του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Τρικάλων
27. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας
28.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Αλεξάνδρειας, στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης τμήμα Φυσικής Αγωγής, για Σχολικούς αγώνες στίβου.
29.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Σπυρίδη Γεώργιου του Νεοκλή απο τη θέση τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής για έργα αξίας πάνω από 5.869,41€ Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. πρωτ. 17596/20-05-2013 αίτηση)
30. Έγκριση ή μη της αριθ. 52/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία < Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας> με τίτλο «Λήψη απόφασης ή μη για αποδοχή επιχορήγησης από Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ και Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013»
31.Έγκριση ή μη της αριθ. 53/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο «Λήψη απόφασης ή μη για έγκριση διενέργειας και ψήφισης-διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια ειδών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για το έτος 2013»