Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την Παρασκευή 19/4 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 κι ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Εθν. Αντίστασης 42) με τα παρακάτω δεκαεννέα (19) θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας Βιοενέργεια Μαραθούσας Ο.Ε. (ΤΖΙΑΚΑΣ Β. -ΤΖΙΑΚΑΣ Σ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ο.Ε.)
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013 πρότασης με τίτλο: “Προώθηση εναλλακτικής μορφής μετακίνησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας με την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και συστημάτων φόρτισής τους”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.
3. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμου κατά του Δήμου -Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
4. Απόδοση ποσού σε σχολική επιτροπή του Δήμου για την υλοποίηση του προγράμματος εθελοντή σχολικού τροχονόμου-Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013
5. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” για το έτος 2013
6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και παραλαβή ή μη της δωρεάς εξοπλισμού από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Future Library”, για την υλοποίηση του προγράμματος «Το σεντούκι των e-στοριών» στα πλαίσια της Δράσης «Δίκτυο Πρωτοπόρων Υπαλλήλων Βιβλιοθηκών», για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας.
7. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
8. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών
9. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας εφαρμογής < Δημιουργία Ηλεκτρονικών ευρετηρίων Ληξιαρχείου για τις Δημοτικές Ενότητες Αντιγονιδών και Πλατέος>
10. Λήψη απόφασης για την αναστολή παράδοσης εξοπλισμού του έργου < Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων και απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας>
11. Λήψη απόφασης για διαγραφή από τον υπ’ αριθ.022/2012 Χ.Κ. με τίτλο “Μισθώματα καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς (α/α 8 & 39-40 ενιαίο κατάστημα) Αλεξάνδρειας έτους 2012”
12. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους
13. 1. Λήψη απόφασης για την αγορά ή μη τριών επιβατηγών αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο και προώθηση της απόφασης στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και έγκριση διενέργειας προμήθειας
14. Επιλογή του ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας
15. Έγκριση ή μη της αριθ. 43/2013 απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο “Λήψη απόφασης ή μη περί μείωσης αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή των σε συνεδριάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”
16. Αντικατάσταση κ. Γκαβαρδίνα Νικόλαου του Διονυσίου ως τακτικού εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ»
17. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαικών αγορών στον Γρηγόριο Γουσιόπουλο του Γεωργίου
18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Danail Borisov για άδεια ανέγερσης μνημείου
19. Λήψη απόφασης για οριστική παραχώρηση με εκμίσθωση τεσσάρων (4) στρεμμάτων από το αγροτεμάχιο Νο 1038 του αγροκτήματος Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας