Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: τι είναι, τι προβλέπει

Υπογράφηκε σήμερα από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μάκη Παπαγεωργίου, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, η υπουργική απόφαση με την οποία θεσπίζεται ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που περιλαμβάνει τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα καταναλωτών και προμηθευτών.
Σύμφωνα με την απόφαση μπαίνουν κάποιοι κανόνες ως προς τις προθεσμίες εξόφληση των λογαριασμών, στη δυνατότητα διακανονισμών, απαγορεύεται η διακοπή του ρεύματος σε συγκεκριμένους μήνες του έτους, ενώ καθορίζονται τα κριτήρια για μια σειρά από ομάδες καταναλωτών που χαρακτηρίζονται ως “ευάλωτοι”.
Συγκεκριμένα:

Ρυθμίσεις για τους “ευάλωτους καταναλωτές”

– H προθεσμία εξόφλησης οποιουδήποτε λογαριασμού κατανάλωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 40 ημέρες.
– Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη.
-Δεν επιτρέπεται η διακοπή ρεύματος, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης, από Νοέμβριο έως και Μάρτιο, καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
-Για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι διαδοχικών λογαριασμών κατανάλωσης, και εφ’ όσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη: α) για τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών του, και β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση, τάσσοντάς του προθεσμία 20 επιπλέον ημερών προς εξόφληση, η οποία και να παρέλθει άπρακτη. Και σε αυτήν την περίπτωση πάντως, δεν γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης καθώς οι συγκεκριμένοι πελάτες μεταφέρονται αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας.
Ποιοί θεωρούνται ευάλωτοι καταναλωτές
Σύμφωνα με το νόμο 4001/2011 ευάλωτοι καταναλωτές είναι:
– Όσοι δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες για ρεύμα ή φυσικό αέριο, λόγω οικονομικής, οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης υγείας (οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία).
-Οι πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ενέργειας.  
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης (κυρίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, όπως αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας και συσκευές αιμοκάθαρσης)
-Ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο ηλικίας.
-Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση, και οι οποίοι για το λόγο αυτό δεν μπορούν να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον προμηθευτή.
Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών και η διαδικασία απένταξης από αυτήν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές 
Ο Κώδικας Προμήθειας προβλέπει ότι αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα τότε ο προμηθευτής:
– αναγράφει το ποσό της οφειλής στον επόμενο λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου λογαριασμού.
– αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη προθεσμία εξόφλησης, ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης (εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου). Η εντολή πρέπει να κοινοποιηθεί στον πελάτη.
-αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον πελάτη της εντολής διακοπής ηλεκτροδότησης, ο προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας.
Τιμολόγια 
Ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφέρει ότι τα τιμολόγια πρέπει:
– να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συν ένα εύλογο κέρδος.
– να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και να αποφεύγονται «οι άμεσες ή έμμεσες σταυροειδείς επιδοτήσεις» μεταξύ καταναλωτών.
– να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να μη δρουν αποτρεπτικά στην είσοδο νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
-να εμφανίζουν με τρόπο διαφανή και διακριτό, την επίπτωση από την εφαρμογή κοινωνικών ή και περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων. 
– να επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο.
Οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι διαφανής, με σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισμού, και να γνωστοποιείται εκ των προτέρων στον πελάτη.

Ο Κώδικας προβλέπει, επίσης, τη δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου (με αντικατάσταση των μετρητών) και εκπτώσεις για τους πελάτες που εξοφλούν τους λογαριασμούς τους με πάγια εντολή.