Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: δυο συνεδριάσεις οργάνων του Δήμου την ερχόμενη Τετάρτη

Δυο συνεδριάσεις οργάνων του Δήμου Αλεξάνδρειας έχουν προγραμματιστεί για να πραγματοποιηθούν στις 27 Μαρτίου.
Η πρώτη είναι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 (είναι έκτακτη) και θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας Κυλικείου Γυμνασίου Λυκείου Μελίκης [γνωμοδότηση της Δικηγόρου κ.  Κουρκουτά  Β. Θεοδώρας].
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγγραφη όχληση του  κ. Θεοδώρου Κωτούλα, μισθωτή σχολικού κυλικείου του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας.

Η δεύτερη είναι η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, είναι τακτική και θα πραγματοποιηθεί μια ώρα αργότερα, στις 14.00. Σε αυτή έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα:
1. Διάθεση πιστώσεων για επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων”.
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για προμήθεια διαφόρων βιβλίων και εντύπων για τις υπηρεσίες του Δήμου.
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Υπαγωγή αυθαίρετων δημοτικών και σχολικών κτιρίων στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011”.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Ανανέωση ιστοσελίδας Δήμου Αλεξάνδρειας”.
6. Διάθεση πίστωσης για το έργο “Κατασκευή δύο (2) κρουνών Τοπικής Κοινότητας Λουτρού”.
7. Λήψη απόφασης για την αλλαγή της μελέτης με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Λουτρού, Κεφαλοχωρίου, Π. Σκυλιτσίου και Αγκαθιάς” με Α.Μ. 77/2012.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης – των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού και εορταστικού διακόσμου του έτους 2013.
9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού και την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου “ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΡΥΦΗΣ” (Α.Μ. 19/2013).
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης,  ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και απ΄ ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (Α.Μ. 7/2013).
11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ”
12. Γνωμοδότηση για τη λήψη απόφασης Α) επί των ενστάσεων και εταιρειών  “EDIL HELLAS ATEBE ” και “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.” κατά του ανοικτού διαγωνισμού “ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ” και Β) έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του ως άνω ανοικτού διαγωνισμού.
13. Λήψη απόφασης για: Α. την έγκριση ή μη του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της πράξης “DOTSOFT Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Διαδικτύου και Βάσεων Δεδομένων Α.Ε.” και Β. τον ορισμό ημερομηνίας για την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου.
14. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού σχολικών μονάδων του Δήμου.
15. Γνωμοδότηση για τη λήψη  απόφασης Α) επί των ενστάσεων των εταιρειών “ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ ” και “ ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ ” κατά των πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας ” (Α.Μ. 78/2011) και Β)έγκριση ή μη πρακτικών του ως άνω ανοικτού διαγωνισμού.
16. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωσης του υπ΄αριθ. 403 αγροτεμαχίου αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ξεχασμένης.
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Κορυφής.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. 236 αγροτεμαχίου (σχολικός κλήρος), έκτασης 35,00 στρεμμάτων στην τοποθεσία “ΦΟΙΝΙΚΟΣ” του αγροκτήματος Παλαιοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λιανοβεργίου.