Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας: ενημέρωση για πρόγραμμα οικ. ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές του Νομού Ημαθίας ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».
Πρόκειται για μία επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που Θα υλοποιήσουν επενδύσεις στους παραπάνω τομείς.
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικό σχέδια που Θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Για την Περιφέρεια…

…της Δυτικής Μακεδονίας η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 90 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τομέα δραστηριότητάς της σύμφωνα μετά αναφερόμενα στον Οδηγό του προγράμματος.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:
– από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα« Μεταποίηση»

– από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα«Τουρισμός»
– από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα«Εμπόριο- Υπηρεσίες».

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης μπορούν να υποβάλουν πρόταση:
– υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης
– νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται από 40% για μεσαίες επιχειρήσεις έως και 50% (για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό του προγράμματος.
Επίσης στον Οδηγό του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά οι ΚΑΔ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω κατηγορίες:
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας
6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
7. Λογισμικό
8. Προβολή – Προώθηση
9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/,www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι φυσικοί φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του Οδηγού.
Για το Νομό Ημαθίας Σημείο υποβολής αποτελεί και το Επιμελητήριο Ημαθίας.
Το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300.
Tην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, 54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-319627 2313-325440).
Την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισμός Λήδα Μαρία- 6οχλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.grwww.e-kepa.gr ).
Τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3, 59100 Βέροια, τηλ.23310-29774 , e-mail : chamim06@otenet.gr)
Από την Πανελλήνια Τράπεζα ΑΕ (Πιερίων 79 & Ηφαίστου, 59100 Βέροια, τηλ. 2331074713)