Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00 η Οικονομική Επιτροπή που Δήμου Αλεξάνδρειας, με τα ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ αυτών και το θέμα για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμάτων για το τρέχον έτος.
Συγκεκριμένα, τα θέματα είναι τα ακόλουθα:
1. Λήψη απόφασης
Α. για την έκκριση ή μη της μελέτης υπ΄αριθμόν 63/2012 για την παροχή της υπηρεσίας “Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2013 ”
Β. τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας  
Γ. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας
Δ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
Ε. τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ως άνω υπηρεσία.

2. Λήψη απόφασης για:
Α. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας ”
Β. τον καθορισμό  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
Δ. τη διάθεση της πίστωσης για την υλοποίηση της προμήθειας
Ε.τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το Υποέργο 3 : “ Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας ”.

3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για το  Υποέργο 2 της Πράξης με ΟΠΣ 356934.

4. Λήψη απόφασης  για την διάθεση των πιστώσεων για την προμήθεια
α) χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) και
β) “ ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  ”.

5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του Αναστασόπουλου Ιωάννη.

6. Λήψη απόφασης για διόρθωση της απόφασης 16/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 236 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Λιανοβεργίου.