Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανασφάλιστα οχήματα: αυστηρές ποινές για όσους τα κατέχουν

Υποχρεωτική η ασφάλιση για όλα τα οχήματα απ΄ τη στιγμή που έχουν άδεια κυκλοφορίας.
Έλεγχοι τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο για να βρεθούν τα ανασφάλιστα.
Μια σειρά από υπηρεσίες συνεργάζονται για να βρεθούν τα ανασφάλιστα και να οδηγηθούν στις ασφαλιστικές οι κάτοχοί τους.

Στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση (μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2013) έχει αναρτηθεί το σχέδιο νόμου με τίτλο «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα .
Στο παραπάνω σχέδιο αναφέρεται ότι “η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή η λειτουργία του αυτοκινήτου”.
Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη προτείνεται να επιβάλλονται μια σειρά από κυρώσεις ανάλογα…
…με την κατάσταση στην οποία το ανασφάλιστο όχημα θα εμπλέκεται (απλή κυκλοφορία, εμπλοκή σε ατύχημα, πρόστιμα ανάλογα με τον τύπο) ενώ ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών και των ποινικών κυρώσεων διενεργείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία.

Σε περίπτωση που προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή αυτής είτε στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της υποχρέωσης προς ασφάλιση.

Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει τη σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών.
Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του Επικουρικού Κεφαλαίου.