Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: συνεδριάζει την Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου

Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, σε μια διπλή συνεδρίαση (έκτακτη-εδική και τακτική στη συνέχεια).
Η ειδική συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19.00 και έχει 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Λήψη απόφασης ή μη για ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2013.
2.Λήψη απόφασης ή μη για ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στις 19.30 είναι προγραμματισμένη η τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα:
1. Λήψη απόφασης ή μη για ορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της παρ. 2 του άρθρου 15 Π.Δ. 171/87 στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41€ χωρίς το Φ.Π.Α. για το έτος 2013,
2. Λήψη απόφασης ή μη για ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α. για το έτος 2013,
3. Λήψη απόφασης ή μη για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2013,
4. Λήψη απόφασης ή μη για συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών για το έτος 2013,
5. Λήψη απόφασης ή μη για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών –μεταφορών(άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80), για το έτος 2012,
6. Λήψη απόφασης ή μη για καθορισμό ποσού ετήσιας συνδρομής μελών Κ.Α.Π.Η, για το έτος 2013,

7. Λήψη απόφασης ή μη για απαλλαγή από τροφεία μητέρας στον Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αλεξάνδρειας