Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις 7:00 μμ

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 στις 7:00 μμ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε η πρόεδρος του συμβουλίου, κα. Όλγα Μοσχοπούλου, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 51 θέματα, ως εξής:
 • Λήψη απόφασης για την υποβολή ή μη αίτησης επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων του Δήμου και της λυθείσας Δ.Ε.Α.Φ.Π. Μελίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (σχετική η αριθμ. 314/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
 • Λήψη απόφασης για την υποβολή ή μη αίτησης επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων της υπό εκκαθάρισης πρώην Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία Επιχείρηση Δημοτικής Ανάπτυξης Αλεξάνδρειας (Ε.Δ.ΑΝ.ΑΛ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 καθώς και υποβολής ή μη αίτησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της κατά την 1-1-2013, άτοκα σε έντεκα μηνιαίες δόσεις ( σχετική αίτηση του Εκκαθαριστή της Επιχείρησης).

 • Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 136/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, για την υποβολή αίτησης επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, καθώς και υποβολής αίτησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της κατά την 1-1-2013, άτοκα σε έντεκα μηνιαίες δόσεις.
 • Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 99/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, για την υποβολή αίτησης επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, καθώς και υποβολής αίτησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της κατά την 1-1-2013, άτοκα σε έντεκα μηνιαίες δόσεις.
 • Υποβολή ή μη αίτησης για την αναστολή παρακράτησης του ένατου ενδεκατημορίου (Σεπτέμβριος 2012) έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων εξυπηρέτησης χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ.
 • Απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών & έκτακτων αναγκών.
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών υγρών καυσίμων & λιπαντικών, για το έτος 2013( ΆΡΘΡΟ 28 ΕΚΠΟΤΑ).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας για τον εφοδιασμό του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου -διάθεση πίστωσης.
 • Αλλαγή ταμειακών κατηγοριών και χρηματοδοτήσεων χρηματικών υπολοίπων Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Έγκριση μετάβασης οδοιπορικών εξόδων και ημεραργιών δικηγόρου που εκπροσώπησε το Δήμο στην Αθήνα.
 • Αποδοχή ή μη της αριθ. 86/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Τροποποίηση της αριθ. 163/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
 • Αποδοχή ή μη της υπ’ άριθ. :Α429/2012 ΠΕΕ (Πράξη Επιβολής Εισφορών) του ΙΚΑ.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
 • Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς (αμμοχάλικα) από το Δήμο Βέροιας και ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του συμφωνητικού συνεργασίας.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ» (Α.Μ. 281/2009) πρώην ΤΥΔΚ.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΟΥ» (Α.Μ. 65/2011).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 72/2010).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ “ΠΛΑΤΥ Ι” TOY O.E.K» του πρώην Δήμου Πλατέος (A.M. 191/2009 πρώην ΤΥΔΚ).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΥ Ι ΤΟΥ ΟΕΚ» (A.M. 192/2009 ΤΥΔΚ) του πρώην Δήμου Πλατέος.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» του Δήμου Αλεξάνδρειας (A.M. 204/2008 ΤΥΔΚ).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΟΥ» (A.M. 80/2008 ΤΥΔΚ) Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (A.M. 1/2012).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ» (A.M. 45/2011).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ» (A.M. 16/2012).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ, ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 162/10) Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 141/10) Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή στίβου με ελαστικό τάπητα στο δημοτικό στάδιο Αλεξάνδρειας»(Α.Μ. πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας 278/2006).
 • Αποδοχή ποσού 363.000,00€ από ΣΑΤΑ – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2012 – Τρόπος εκτέλεσης έργων.
 • Αποδοχή ποσού 35.120,00€ από ΣΑΤΑ (σχολείων) – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2012 – Τρόπος εκτέλεσης έργων.
 • Λήψη απόφασης για διάνοιξη οδού, στον οικισμό Επισκοπής Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής.
 • Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικών αγρών της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού.
 • Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικών αγρών της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου.
 • Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των 411,392 στρεμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου.
 • Εκμίσθωση χωραφιών στην περιοχή Πέρα Ανάχωμα.
 • Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Κορυφής.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του χώρου μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο (επί της οδού Βετσοπούλου) από τις 19-12-2012 έως και 23-12-2012 στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ και στο Κέντρο ΑΜΕΑ «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ» για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Έκθεσης.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας στον Αθλητικό Όμιλο «Αλιάκμων Νησελίου», για προπονήσεις των τμημάτων ποδοσφαίρου.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας, στο Σύλλογο Αλεξάνδρειας «Αθλητισμός-Φύση-Πολιτισμός», για προπονήσεις του τμήματος τένις.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, των δυο γηπέδων τένις (που βρίσκονται στο χώρο του κολυμβητηρίου) στο Σύλλογο Αλεξάνδρειας «Αθλητισμός-Φύση-Πολιτισμός», για προπονήσεις του τμήματος τένις.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, δυο (2) αιθουσών του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Νεοχωρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρίου «Η Πηνελόπη Δέλτα».
 • Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων κλπ.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2013.
 • Λήψη απόφασης για μεταβίβαση από κληρονομική διαδοχή της υπ΄αριθ.19334/29-12-2010 μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 179 αγροτεμαχίου Τ.Κ.Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω θανάτου του μισθωτή.
 • Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαικών αγορών στον Τσιμόπουλο Νικόλαο του Θωμά.
 • Έγκριση πρόσληψης ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.
 • Aντικατάσταση κ. Χαλκίδη Ισαάκ του Γεωργίου από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Αντικατάσταση κ. Χαλκίδη Ισαάκ του Γεωργίου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας», λόγω παραίτησης του ανωτέρω από τη θέση τακτικού μέλους του Νομικού Προσώπου.
 • Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Καψόχωρα του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Λήψη απόφασης για την κατ’ αρχήν παραχώρηση του υπ’ αριθ. 143(24) τεμαχίου, έκτασης 4.506 τ.μ. Αγροκτήματος που βρίσκεται στον οικισμό Σχοινά του Δήμου Αλεξάνδρειας, στον Α. Ζαφάρα του Βασιλείου για εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας.