Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΟΓΑ: διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση (όσων ήταν ασφαλισμένοι και στο εξωτερικό)

Με το αριθμ. πρωτ.53950/23-11-2012 έγγραφο του Διοικητή του ΟΓΑ, σας δόθηκαν οδηγίες όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης των αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος οι οποίες έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν από ασφαλισμένους του ΟΓΑ, γεννηθέντες κατά το έτος 1948.
Με το παρόν παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης των αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Οργανισμού, γεννηθέντων το έτος 1948 ή και μεταγενέστερα οι οποίοι ασφαλίστηκαν, εκτός από τον ΟΓΑ, και σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης άλλων κρατών μελών της Ε.Ε (π.χ Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία κλπ ), του ΕΟΧ, της Ελβετίας ή χώρας με την οποία ισχύει Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (π.χ ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κλπ).

Όπως γνωρίζετε για τη συνταξιοδότηση των προαναφερομένων προσώπων εφαρμόζονται συνδυαστικά με το εθνικό/εσωτερικό δίκαιο, κατά περίπτωση, οι συντονιστικοί Κανονισμοί της Ε.Ε ή οι Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας.

Επομένως, επειδή, σύμφωνα με τη νομοθεσία ορισμένων κρατών από τα προαναφερόμενα, προβλέπεται η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, θα πρέπει οι αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του ΟΓΑ οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν πραγματοποιήσει περιόδους ασφάλισης σε φορέα/είς των εν λόγω κρατών, να παραλαμβάνονται και να διαβιβάζονται με τα συνημμένα σ’ αυτές δικαιολογητικά στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τμήμα της κεντρικής υπηρεσίας του Οργανισμού(Ασφαλιστικών Σχέσεων με Χώρες Μέλη της Ε.Ε ή με Χώρες εκτός Ε.Ε – Πατησίων 30, 101 70 – Αθήνα), προκειμένου στη συνέχεια να σταλούν στους σχετικούς φορείς του εξωτερικού.

Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει με την αίτηση τους να συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, μόνο από τον/ους φορέα/είς του εξωτερικού και όχι από τον ΟΓΑ. Η συνταξιοδοτική υπόθεση τους θα εξεταστεί, από ελληνικής πλευράς, κατόπιν υποβολής νέας αίτησής τους κατά το έτος που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Εν κατακλείδι, με την ευκαιρία σας πληροφορούμε ότι τα έντυπα των αιτήσεων: α) χορήγησης παροχών συντάξεων, β) χορήγησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α) και γ) αναγνώρισης χρόνου ανατροφής τέκνων από τους Γερμανικούς φορείς συντάξεων, για υποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΟΓΑ, μπορείτε να τα προμηθεύεστε από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ.

Μία απάντηση στο “ΟΓΑ: διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση (όσων ήταν ασφαλισμένοι και στο εξωτερικό)”

Συγγενικό μου πρόσωπο έχει ασφάλεια στην Βουλγαρία και σύμφωνα με την ηλικεία του συνταξιοδοτείται από το βουλγάρισκο ασφαλιστικό τομέα. Παράλληλα εργάζεται τα τελευταία 10-12 χρόνια στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ. Οι βούλγαροι για να της δώσουν σύνταξη απαιτούν την διακοπή της ασφάλειας του ΟΓΑ στην Ελλάδα και ζητούν σχετική βεβαίωση για την πράξη αυτή. Τελικά τι ισχύει; θα χάσει την ασφάλεια στην Ελλάδα;

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.