Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Βέροιας: 9 προσλήψεις για βρεφ/κομους και καθαριστές – δικαιολογητικά έως 12/11/2012

Την πρόσληψη 4 Βρεφονηπιοκόμων ΤΕ, 4 Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων ΔΕ καθώς και 1καθαριστή/καθαρίστριας ΥΕ (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) ανακοίνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Βέροιας.
Οι προσλήψεις γίνονται στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας».
Κατάθεση δικαιολογητικών από 1/11/2012 έως 12/11/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2331022178.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός

ατόμων

116 Βρεφ/κοί & Παιδικοί Σταθμοί του Ν.Π. «Κέντρο Κοιν. Προστ. Αλλ. Αθλ. Παιδ. & Προσχ. Αγωγής Δήμου Βέροιας» Δήμος Βέροιας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί 4
117 Βρεφ/κοί & Παιδικοί Σταθμοί του Ν.Π. «Κέντρο Κοιν. Προστ. Αλλ. Αθλ. Παιδ. & Προσχ. Αγωγής Δήμου Βέροιας» Δήμος Βέροιας ΔΕ Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί 4
118 Βρεφ/κοί & Παιδικοί Σταθμοί του Ν.Π. «Κέντρο Κοιν. Προστ. Αλλ. Αθλ. Παιδ. & Προσχ. Αγωγής Δήμου Βέροιας» Δήμος Βέροιας ΥΕ Καθαριστών/τριών Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί 1