Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (στις 20.00) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας την ερχόμενη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν γραφεί περισσότερα από πενήντα θέματα, για την ακρίβεια πενήντα τρία (53)!
Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20.00 και η “Περισκόπηση” – καλά να είμαστε! – θα σας τη μεταδώσει με τον γνωστό πλέον τρόπο.
Τα θέματα που έρχονται προς συζήτηση είναι τα ακόλουθα:
 1. Επί της από 01/10/2012 γραπτής αίτησης του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με θέμα: “Σε συνέχεια της άτυπης συνεδρίασης της 10ης Σεπτεμβρίου, κατά την οποία δε δόθηκε το δικαίωμα τοποθέτησης εκ μέρους της αντιπολίτευσης, συζήτηση για το πως εξελίσσεται η οικονομική κατάσταση του δήμου, και λήψη αποφάσεων για περικοπές-προτεραιότητες”.
 2. Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας.
 3. Έκφραση γνώμης επί του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανοδίου τύπου Α΄- Β΄ και στάσιμου).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου γηπέδου Τ.Κ. Αγκαθιάς” (Α.Μ. 69/2011).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Οδών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου” (Α.Μ. ΤΥΔΚ 151/2009).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση Αύλειων Χώρων Σχολείων 2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου, 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας και Δημοτικού Σχολείου Καψόχωρας” (Α.Μ. ΤΥΔΚ 32/2010).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών ΤΔ Δήμου Πλατέος” (Α.Μ. ΤΥΔΚ 86/2010).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Πεζοδρομήσεις Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Δ. Πλατάνου” (Α.Μ. ΤΥΔΚ 178/2010).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Δύο γήπεδα αντισφαίρισης στον Οικισμό Πλατύ I” (Α.Μ. 191/09) -Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2011 – Ψήφιση πίστωσης.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικής Κοινότητας Νεοκάστρου”.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση στέγης Γυμνασίου Κορυφής” (A.M. 28/2010).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση ποδηλατόδρομου παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή από Αλεξάνδρεια προς Λουτρό” (A.M. 76/2009).
 13.   Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και κατασκευή γεφυρών πρόσβασης στο Τ.Δ. Πρασινάδας” (A.M. 147/2010).
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Πεζοδρομήσεις οικισμού Πλατέος” (A.M. 177/2010).
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκαταστάσεις βλαβών δημοτικής οδοποιίας του Δ. Πλατέος” (A.M. 181/2010).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
 17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού -Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2012-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 18. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου έτους 2012 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 19. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης της Αλεξάνδρειας της 18ης Οκτωβρίου έτους 2012 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 20. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμου κατά του Δήμου.
 21. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση αιμοδοσίας στο Δήμο την 10η Νοεμβρίου 2012 και διάθεση των πιστώσεων από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 22. Καταβολή ή μη ποσού για αναγνώριση συντάξιμης και εξαγοραστέας υπηρεσίας πρώην τακτικού υπαλλήλου.
 23. Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2012-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.
 24. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαικών αγορών στο Διάλλα Ευάγγελο του Γεωργίου.
 25. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στο Δούμπη Βασίλειο του Κωνσταντίνου.
 26. Απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών.
 27. Αντικατάσταση κ. Λαμπίρη Άννας του Δημητρίου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”, λόγω παραίτησης της ανωτέρω από τη θέση τακτικού μέλους του Νομικού Προσώπου.
 28. Επί αιτήσεως της Δημοτικής Συμβούλου κ. Άννας Λαμπίρη, για παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για απουσία της από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 20 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
 29. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδος.
 30. Λήψη απόφασης: Α) για την υποβολή φακέλου – αίτησης συμμετοχής, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για την ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3879/2010. Β) για τον καθορισμό χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας». Γ) για τον ορισμό ενός αιρετού εκπροσώπου και ενός υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου, ως υπευθύνων του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας». Δ) για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας από το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας», και Ε) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Κοινής Προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
 31. Έγκριση ή μη της αριθ. 71/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”, με τίτλο: “Λήψη απόφασης ή μη για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012”.
 32. Έγκριση ή μη της αριθ. 74/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”, με τίτλο: “Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012”.
 33. Έγκριση ή μη της αριθ. 81/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”, με τίτλο: “Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012”.
 34. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 35. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της πράξης “Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολειών Δήμου Αλεξάνδρειας”.
 36. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου “Προμήθεια αστικού εξοπλισμού πλατειών και παιδότοπων Δήμου Αλεξάνδρειας”. 
 37. Έγκριση ή μη της αριθ. 117/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 93/2012 απόφασης του Δ.Σ. περί “έγκρισης ειδικού τιμολογίου για τις ευπαθείς ομάδες καταναλατών”. 
 38. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2012.
 39. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης για αγώνες πρωταθλήματος του “Μορφωτικού Αθλητικού Ομίλου Κοινότητας Μελίκης ‘Ο Φίλιππος'”. 
 40. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση των γηπέδων του Παλαιού Προδρόμου και του Συνοικισμού Αγίας Τριάδας της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου, για προπονήσεις και αγώνες παιδικού τμήματος του “Μορφωτικού Αθλητικού Ομίλου Κοινότητας Μελίκης ‘Ο Φίλιππος'”. 
 41. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας στον Γ.Α.Σ. Αλεξάνδρεια, για τους αγώνες πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ.Ε. Μακεδονίας της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013, τις ημέρες Σάββατο-Κυριακή και Τετάρτη.
 42. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας στην Αθλητική Ένωση (Α.Ε.) Αλεξάνδρειας, για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013.
 43. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του (μεγάλου) κλειστού Γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, στον Μορφωτικό Αθλητικό Όμιλο Κοινότητας Μελίκης “Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ” για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013.
 44. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του γηπέδου της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης για χρήση αθλητικής περιόδου 2012-2013 του Α.Σ. “Κένταυρος Μελίκης”.
 45. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας.
 46. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Τ.Κ. Λουτρού.
 47. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Τ.Κ. Βρυσακίου.
 48. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη ενός καταστήματος με α/α 27 που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
 49. «Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη ενός καταστήματος με α/α 39 & 40 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
 50. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προοπτική Απασχόλησης».
 51. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αλεξανδρινή Γη».
 52. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 53. Αγορά αγροτικού ακινήτου για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου: “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας”.