Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αυθαίρετες 177 εργατικές κατοικίες στην Καλαμάτα!!

Αυθαίρετοι -με ό,τι αυτό συνεπάγεται από τον ισχύοντα σήμερα νόμο- θεωρούνται 3 οικισμοί εργατικών κατοικιών στην Καλαμάτα που ανεγέρθηκαν από τον … ΟΕΚ, χωρίς οικοδομικές άδειες, στα τέλη της δεκαετίας του 1960.


Πρόκειται ειδικότερα για τον οικισμό Ι (ανατολικά του Αγίου Δημητρίου Αρκάδων), με συνολικά 50 κατοικίες, τον οικισμό ΙΙ (βόρεια της Αθηνών και δυτικά του Πολυκλαδικού), με 66 κατοικίες, και τον οικισμό ΙΙΙ (βόρεια του οικισμού ΙΙ), με 61 κατοικίες.
Αυτό προκύπτει από τα έγγραφα του ΟΕΚ, ο οποίος αν και αρχικά επιχείρησε να νομιμοποιήσει τις κατοικίες -καθώς ο νόμος 1337/83 υποχρέωνε να υπάρχει οικοδομική άδεια για κάθε κτίσμα- στη συνέχεια ενημέρωσε την Πολεοδομία ότι εφόσον οι κατοικίες είχαν οριστικά παραχωρηθεί στους δικαιούχους, ο Οργανισμός δεν είχε έννομο συμφέρον πλέον και θα αρκείτο μόνο σε συμβουλευτικό ρόλο.
Πρακτικά, τα παραπάνω σημαίνουν ότι…
…οι ιδιοκτήτες των κατοικιών στους εν λόγω 3 οικισμούς δεν έχουν τη δυνατότητα να τις μεταβιβάσουν, αφού απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό -σύμφωνα με το νόμο 4014/2011- είναι η οικοδομική άδεια, η οποία όμως δεν υφίσταται. Ως συνέπεια κανένας μηχανικός δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι τα σπίτια των 3 οικισμών δεν είναι αυθαίρετα.
Οι οικισμοί, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, ανεγέρθηκαν σε επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Καλαμάτας, η έγκριση της οποίας -όπως και της διάταξης των κατοικιών στον οικισμό- δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6Δ/1969. Αυτό είναι ουσιαστικά και το μόνο έγγραφο που διαθέτει ο ΟΕΚ.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα ”Ελευθερία”, οι λύσεις που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες είναι δύο: α) είτε να προβούν στη ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων καταβάλλοντας 4.000 ευρώ ο καθένας, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013, β) είτε να πιέσουν με κάποιον τρόπο ώστε ο υπουργός Περιβάλλοντος να εκδώσει απόφαση εξαίρεσης των κατοικιών τους από την κατεδάφιση.
Η δεύτερη εναλλακτική βασίζεται στο έγγραφο που είχε κάνει ο ΟΕΚ τον Αύγουστο του 2000, ενημερώνοντας τότε το Περιφερειακό του Γραφείο στη Μεσσηνία, ότι θα κινηθεί διαδικασία προκειμένου να εξαιρεθούν οι εργατικές κατοικίες από την κατεδάφιση. Ο Οργανισμός, ειδικότερα, ανάφερε ότι η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν στο νόμο 2224/1994, σύμφωνα με τον οποίο ο υπουργός Περιβάλλοντος μπορεί με απόφασή του να εξαιρέσει από την κατεδάφιση τα αυθαίρετα κτίσματα του ΟΕΚ.
Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχει υπάρξει σχετική υπουργική απόφαση, ούτε και ο ΟΕΚ επανήλθε στο θέμα – με συνέπεια να παραμένουν εκτεθειμένοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών στους πιο πάνω οικισμούς της Καλαμάτας.