Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: μέχρι 24/9 οι προσφορές των ενδιαφερομένων για τη μεταφορά των μαθητών

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση – μετά από διαπραγμάτευση, την εργασία της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 239/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 24/09/2012 στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας και ώρα 09.00 πμ στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:00 πμ έως 15:00μμ. Τηλέφωνο: 2333350144,  fax: 2333350159.