Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ημερίδα ενημέρωσης υποψηφίων επενδυτών στο Κλειδί την Τετάρτη 18 Ιουλίου, ώρα 20:00, στο Τ.Ο.Ε.Β. Κλειδίου

για το Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου”

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ Α.Ε.) σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξάνδρειας διοργανώνει, την Τετάρτη 18 Ιουλίου και ώρα 20.00 στο Κλειδί (αίθουσα Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων), ημερίδα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων της 1ης προκήρυξης δράσεων για ιδιωτικές επενδύσεις, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος «Αειφόρος ανάπτυξη δυτικής ακτής Θερμαϊκού κόλπου» του άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.
Στις 19 Ιουνίου 2012, η ΑΝΕΘ Α.Ε., ενεργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», εξέδωσε ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων από ενδιαφερόμενους (υποψήφιοι δικαιούχοι) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.
Σκοπός της ημερίδας είναι…

η ενημέρωση των υποψηφίων επενδυτών (δυνητικών δικαιούχων) του προγράμματος, δηλαδή των επαγγελματιών αλιέων, συνεταιρισμών και άλλων νομικών προσώπων που απαρτίζονται αποκλειστικά από αλιείς, των ατομικών επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν ασκούν αλιευτική δραστηριότητα αλλά ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε επιλεγμένους αλιευτικούς τομείς. Προτεραιότητα δίδεται σε όσους εξ’ αυτών κατοικούν ή εδρεύουν στις περιοχές παρέμβασης του προγράμματος.

Ανάλογες ημερίδες ενημέρωσης έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζεται να γίνουν από την ΑΝΕΘ Α.Ε. στην Χαλάστρα, στα Κύμινα, στην Σίνδο, στον Κορινό και στον Μακρύγιαλο.
Σύμφωνα με την πρόσκληση της ΑΝΕΘ Α.Ε., οι επιλέξιμες δράσεις για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν προτάσεις ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, από επαγγελματίες αλιείς καθώς και από μη αλιείς, είναι:
Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς.
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου.
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.
Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής.
Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα (αφορά τους μη επαγγελματίες αλιείς).
Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκτός του τομέα αλιείας.
Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης οι οποίες αφορούν: α) μεταποιημένα ή μη αλιευτικά προϊόντα με στόχο ιδίως την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, την παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, β) επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή, γ) εμπορία προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.

Πιστοποίηση ποιότητας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας σημάτων και της πιστοποίησης προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται με μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον.
Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού κόλπου (περιοχή παρέμβασης του προγράμματος) που περιλαμβάνει τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κλειδίου (Δήμος Αλεξάνδρειας), Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου και Χαλάστρας (Δήμος Δέλτα), Κορινού (Δήμος Κατερίνης) και Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης και Πύδνας (Δήμος Πύδνας-Κολινδρού) και μέχρι του ορίου των 10km από την ακτογραμμή.
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 700.000 ευρώ για την κατηγορία των καταλυμάτων, 500.000 ευρώ για τις λοιπές επενδύσεις και 300.000 ευρώ για περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων. Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της, που υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης, κυμαίνεται μέχρι 65% για επενδύσεις που υλοποιούνται από αλιείς και μέχρι 60% για επενδύσεις που υλοποιούνται από μη αλιείς. Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό ή στην ίδρυση νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης επιλέγονται μετά από αξιολόγηση και επιλογή του επιχειρηματικού σχεδίου τους. Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και φακέλου υποψηφιότητας, στα γραφεία της ΑΝΕΘ Α.Ε. (Πλούτωνος 27, Θεσσαλονίκη) είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31-10-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα αρμόδια στελέχη της ΑΝΕΘ Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2310-801070).