Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έως 30 Ιουλίου 2012 η υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

Η δημιουργία του Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών απορρέει από το νόμο 3955/20-4-2011 (ΦΕΚ Α’ 89). Κύριος σκοπός του είναι η εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα συναλλαγών, γεγονός που εναρμονίζεται απόλυτα με τη γενική – εθνική και κοινοτική – τάση για τη διαφάνεια, την πιστοποίηση και την αξιολόγηση των εμπλεκομένων στη διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα. 
 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών έχουν μέχρι τις 30/07/2012 υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.
Να σημειωθεί ότι το Μητρώο είναι…

…ήδη σε λειτουργία, σύμφωνα με το νόμο 3955/2011 και υποχρεούνται να εγγραφούν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών εφόσον:
Αγοράζουν ή μεσολαβούν στην αγορά των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας και μεταποίησης αυτών, τα οποία παράγονται στην Ελληνική Επικράτεια και προμηθεύουν τον Έλληνα παραγωγό με προϊόντα κάθε μορφής, είτε παραγόμενα στην Ελληνική Επικράτεια, είτε εισαγόμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία και για τους σκοπούς της παραγωγής των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής (εφόδια ή εισροές).
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ 
Η αίτηση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εκτός από τη βεβαίωση εγγραφής σας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την οποία θα εισάγετε στο σύστημα σε μορφή pdf.