Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δυο προσλήψεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα προσλάβει δύο Ειδικούς Συνεργάτες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα έναν Ειδικό Συνεργάτη, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και έναν Ειδικό Συνεργάτη, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από την ιστοσελίδα του Δήμου (ΕΔΩ).
Προσοχή: υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι 30η Μαρτίου 2012 (έως ώρα 13.00)