Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημόσια διαβούλευση για τον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου Αλεξάνδρειας – Μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Δημόσια διαβούλευση για τον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με την υπ’ αριθμό 625/22-12-2011 απόφαση ενέκρινε την πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου για την περίοδο 2012-2014.
Στο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού περιλαμβάνονται:
– περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας.
– περιγραφή και αξιολόγηση του ίδιου του Δήμου, ως Οργανισμού, και των Νομικών Προσώπων του.
– διατύπωση του οράματος και της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου, για την περίοδο 2012-2014.
– αναφορά των αξόνων προτεραιότητας, των μέτρων παρέμβασης και των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
– συνοδευτικά παραρτήματα (ορολογία επιχειρησιακού προγραμματισμού, ισχύοντα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης).    
Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 2 παρ. 3 Π.Δ. 185/2007 και άρθρο 2 παρ. 4 Π.Δ. 89/2011) «το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, και παράλληλα…

δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά».
Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.alexandria.gr) και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012, προκειμένου οι δημότες και οι εκπρόσωποι των φορέων του Δήμου να διατυπώσουν προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια.
Η δημόσια διαβούλευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στοχεύει στην επίτευξη ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης, μέσω της καταγραφής και ενσωμάτωσης των απόψεων των δημοτών και των τοπικών φορέων στον τελικό προγραμματισμό των δράσεων του Δήμου για την περίοδο 2012-2014.
Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση και αποστολή στον Δήμο σχετικού Ερωτηματολογίου είτε με την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@alexandria.gr.